فایل اکسل تقویم

فایل اکسل تقویم مدیریت فعالیت project calendar

فایل اکسل تقویم 1403، فایلی کاربردی است که به منظور ثبت و برنامه ریزی کارها به صورت روزانه ، طراحی شده است.

فایل اکسل تقویم 1403

در ادامه می توانید، این فایل را ، به صورت رایگان ، دانلود نمایید. امروزه که همه ما انسان ها فعالیت های بسیاری برای انجام داریم ، فراموشی هر کدام از آن ها محتمل است. گاه فراموشی یک یا چند کار ، می تواند آثار شدید یا جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. با توجه به نیاز اغلب افراد به ثبت کارهای خود ، گروه مدیریت پروژه رهتا تصمیم به طراحی یک فایل ساده گرفت.

دانلود فایل اکسل تقویم 1403

مشخصات فایل اکسل تقویم 1403

در این فایل ، ۳ مدل مختلف برای ثبت کارها در یک جدول وجود دارد که هر کدام ، در یک صفحه (Sheet) قرار دارد.

صفحه مدل ۱

در این مدل ، می توانید تا ۴ کار مختلف در هر روز ثبت نمایید. این صفحه (Sheet) ، شامل ستون های زیر می باشد:

 • میلادی : نمایش تاریخ میلادی
 • ماه : نمایش ماه شمسی (مثل : فروردین و …)
 • تاریخ : نمایش تاریخ شمسی
 • روز : نمایش روزهای هفته (مثل : شنبه ، یکشنبه و …)
 • تعطیل رسمی : نمایش روزهای تعطیل رسمی
 • شرح تعطیلی : شرح عنوان تعطیلی رسمی (مثل : سیزده به در ، عید فطر و …)
 • شرح کار ۱ : برای وارد نمودن شرح فعالیت اول در هر روز
 • شرح کار ۲ : برای وارد نمودن شرح فعالیت دوم در هر روز
 • شرح کار ۳ : برای وارد نمودن شرح فعالیت سوم در هر روز
 • شرح کار ۴ : برای وارد نمودن شرح فعالیت چهارم در هر روز
 • توضیحات : برای درج توضیحات برای هر روز

صفحه مدل ۲

در این مدل ، می توانید تا ۱۵ کار مختلف در هر روز ثبت نمایید. این صفحه (Sheet) ، شامل ستون های زیر می باشد:

 • میلادی : نمایش تاریخ میلادی
 • ماه : نمایش ماه شمسی (مثل : فروردین و …)
 • تاریخ : نمایش تاریخ شمسی
 • روز : نمایش روزهای هفته (مثل : شنبه ، یکشنبه و …)
 • تعطیل رسمی : نمایش روزهای تعطیل رسمی
 • شرح تعطیلی : شرح عنوان تعطیلی رسمی (مثل : سیزده به در ، عید فطر و …)
 • شروع کار۱ : برای درج زمان شروع کار با فرمت ساعت و دقیقه کار (مثل : ۸:۳۰)
 • پایان کار۱ : برای درج زمان پایان کار با فرمت ساعت و دقیقه کار (مثل : ۱۶:۳۰)
 • شرح کار ۱ : برای درج شرحی برای کار (مثل : شرکت در جلسه با کارفرما)
 • شروع کار 15 : برای درج زمان شروع کار با فرمت ساعت و دقیقه کار (مثل : ۸:۳۰)
 • پایان کار15 : برای درج زمان پایان کار با فرمت ساعت و دقیقه کار (مثل : ۱۶:۳۰)
 • شرح کار 15: برای درج شرحی برای کار (مثل : شرکت در جلسه با کارفرما)
 • توجه: در هر روز ، 15 کار را می توانید ثبت کنید.

صفحه مدل ۳

در این مدل ، برای هر ساعت از ۲۴ ساعت در شبانه روز ، می توانید یک کار ثبت نمایید. این صفحه (Sheet) ، شامل ستون های زیر می باشد:

 • میلادی : نمایش تاریخ میلادی
 • ماه : نمایش ماه شمسی (مثل : فروردین و …)
 • تاریخ : نمایش تاریخ شمسی
 • روز : نمایش روزهای هفته (مثل : شنبه ، یکشنبه و …)
 • تعطیل رسمی : نمایش روزهای تعطیل رسمی
 • شرح تعطیلی : شرح عنوان تعطیلی رسمی (مثل : سیزده به در ، عید فطر و …)
 • شرح کار بازه ۱ (1:00-0:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت ۱۲ شب تا ۱ صبح (مثل : طراحی نقشه …)
 • شرح کار بازه ۲ (2:00-1:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت ۱ تا ۲ صبح (مثل : مطالعه …)

صفحه مدل 4

در این مدل ، برای هر 2 ساعت از ۲۴ ساعت در شبانه روز ، می توانید یک کار ثبت نمایید. این صفحه (Sheet) ، شامل ستون های زیر می باشد:

 • میلادی : نمایش تاریخ میلادی
 • ماه : نمایش ماه شمسی (مثل : فروردین و …)
 • تاریخ : نمایش تاریخ شمسی
 • روز : نمایش روزهای هفته (مثل : شنبه ، یکشنبه و …)
 • تعطیل رسمی : نمایش روزهای تعطیل رسمی
 • شرح تعطیلی : شرح عنوان تعطیلی رسمی (مثل : سیزده به در ، عید فطر و …)
 • شرح کار بازه ۱ (2:00-0:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت 12 شب تا 2 صبح (مثل : طراحی نقشه …)
 • شرح کار بازه ۲ (4:00-2:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت 2 تا 4 صبح (مثل : مطالعه …)

صفحه مدل 5

در این مدل ، برای هر 4 ساعت از ۲۴ ساعت در شبانه روز ، می توانید یک کار ثبت نمایید. این صفحه (Sheet) ، شامل ستون های زیر می باشد:

 • میلادی : نمایش تاریخ میلادی
 • ماه : نمایش ماه شمسی (مثل : فروردین و …)
 • تاریخ : نمایش تاریخ شمسی
 • روز : نمایش روزهای هفته (مثل : شنبه ، یکشنبه و …)
 • تعطیل رسمی : نمایش روزهای تعطیل رسمی
 • شرح تعطیلی : شرح عنوان تعطیلی رسمی (مثل : سیزده به در ، عید فطر و …)
 • شرح کار بازه ۱ (4:00-0:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت 12 شب تا 4 صبح (مثل : طراحی نقشه …)
 • شرح کار بازه ۲ (8:00-4:00) : برای درج شرحی برای کار در ساعت 4 تا 8 صبح (مثل : مطالعه …)

دانلود فایل اکسل تقویم 1403

مطالب مرتبط:

 

دانلود فایل اکسل تقویم 1403

 

در صورت تمایل به استفاده از منتورینگ و کوچینگ مدیران پروژه یا منتورینگ و کوچینگ مدیران PMO با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09122333560