بایگانی دسته‌ی: نرم افزار Primavera P6

نمای Resources در پریماورا

مدیریت منابع Resources در پریماورا primavera p6

نمای Resources در پریماورا ( Primavera P6 ) ، منابع موجود در سازمان را در بازه های زمانی مختلف به همراه مشخصات آن ها نشان می دهد. این نما برای مدیران پروژه و اعضای تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا بدون در نظر گرفتن منابع ،‌ سایر برنامه […]

مراحل کلیدی در پریماورا

مراحل کلیدی در پریماورا منابع تخصیص primavera p6 آموزش پریماورا

مراحل کلیدی در پریماورا ، شامل ۱۰ مرحله می باشد. این مراحل از برنامه ریزی تا کنترل پروژه را در بر می گیرند. توجه : البته مراحل ، نکات و جزئیات بسیاری در نرم افزار Primavera P6 یا پریماورا وجود دارد که در این جا صرفا به مراحل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه یا […]

نمای Activities در پریماورا

نمای Activities در پریماورا برنامه زمانبندی primavera p6 wbs milestone مایلستون MSP MS PROJECT

نمای Activities در پریماورا ، برنامه زمانبندی پروژه را نشان می دهد که در واقع ، ترکیب لیست فعالیت های پروژه ( Activity Detail ) و مشخصات آن ها و نمودار گانت ( Gantt Chart ) می باشد. این نما برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیران پروژه ، بسیار حیاتی است زیرا […]

Resource Details در پریماورا

Resource Details در پریماورا Primavera p6 msp resource budget activities

Resource Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات منابع کاری سازمان در آن وارد می شوند. این اطلاعات ، جزء ورودی های ضروری جهت تهیه برنامه منابع ، زمانبندی و هزینه ای پروژه می باشد. مسیر Resource Details در پریماورا از منوی Enterprise ، نمای Resources را انتخاب کنید. سپس در […]

Budgeted Units / Time در پریماورا

Budgeted Units در پریماورا بودجه هزینه منبع resource primavera p6 msp dcc pmo آموزش pmbok Budgeted Units Time آموزش دوره پریماورا

فیلد Budgeted Units / Time در پریماورا به منظور تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های پروژه در نمای Activities بکار می رود. نمای Activities این نما در منوی Project قرار دارد. از این نما برای تعریف قعالیت های پروژه و مشخصات مرتبط با آن ها استفاده می شود. از جمله مشخصات فعالیت ها […]

Activity Details در پریماورا

Activity Details در پریماورا دوره آموزش primavera p6 msp pmbok project management

Activity Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات فعالیت ها در آن وارد می شوند. این اطلاعات ، جزء ورودی های ضروری جهت تهیه برنامه زمانبندی پروژه می باشد. مسیر Activity Details در پریماورا ابتدا پروژه مورد نظر را بازکنید. از منوی Project ، نمای Activities را انتخاب کنید. سپس در […]

Budgeted Units در پریماورا

Budgeted Units در پریماورا بودجه هزینه منبع resource primavera p6 msp dcc pmo آموزش pmbok

فیلد Budgeted Units در پریماورا مربوط به تخصیص منابع به فعالیت های پروژه در نمای Activities می باشد. نمای Activities این نما در منوی Project قرار دارد. از این نما برای تعریف قعالیت های پروژه و مشخصات مرتبط با آن ها استفاده می شود. از جمله مشخصات فعالیت ها می توان به مدت زمان ، […]

درصد پیشرفت در پریماورا

درصد پیشرفت در پریماورا

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی در مدیریت پروژه دارد. البته برای هر فعالیت ، تنها یک نوع درصد پیشرفت را می توان مبنای محاسبه درصد پیشرفت عملکردی یا Performance % Complete در نظر گرفت.   افزودن ستون درصد پیشرفت فعالیت ها در نمای Activities از طریق […]

Activity Code در پریماورا

activity code در پریماورا

کدفعالیت یا Activity Code در نرم افزار پریماورا ،‌ابزاری برای گروه بندی فعالیت ها است. گروه بندی فعالیت ها می تواند بررسی اطلاعات پروژه را تسهیل نموده و توجه مدیران پروژه را به سوی فعالیت های مهم تر جهت دهی نماید.   انواع کد فعالیت ها سطح ریسک فعالیت ها فاز فعالیت ها اولویت های […]

انواع منابع در پریماورا

منابع پریماورا

انواع منابع در پریماورا قابل تعریف می باشند. نرم افزار پریماورا با دارا بودن قابلیت برنامه ریزی و کنترل منابع پروژه می تواند مدیریت پروژه ها را از عالم خیال به دنیای واقعی نزدیک نماید. برنامه زمانبندی پروژه یا Project Time Schedule بدون تخصیص و تسطیح منابع فاقد ارزش واقعی است.   انواع منابع در […]