حوزه های دانش استاندارد PMBOK ویرایش ششم

حوزه های دانش در ویرایش ششم استاندارد PMBOK فصل های ۴ تا ۱۳ را در برمی گیرد.

حوزه های دانش استاندارد PMBOK در ویرایش ششم ، مدیریت پروژه را به ۱۰ حوزه دانشی یا Knowledge Area تقسیم می کند. این حوزه ها در ادامه تعریف می شوند.

  • حوزه های دانش : Knowledge Areas

 

مدیریت یکپارچگی پروژه

فرآيندها و فعاليت هاي لازم جهت شناسايي، تعريف، ترکيب، يکسان سازي و هماهنگ سازي فرآيندها و فعاليت ها در گروه هاي فرآيندي مختلف مديريت پروژه

 

مدیریت محدوده پروژه

فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از اينكه پروژه ، فقط و فقط تمام كارهاي مورد نياز را جهت تکمیل موفق پروژه را شامل مي شود. مديريت محدوده پروژه مربوط می شود به تعريف و كنترل چيزهايي كه پروژه آنها را شامل مي شود يا نمي شود.

 

مدیریت زمانبندی پروژه

فرآيندهاي لازم برای مديريت تکميل به موقع پروژه

 

مدیریت هزینه پروژه

فرآيندهاي برنامه ریزی ، تخمین، بودجه ریزی ، تامین مالی ، تزریق مالی ، مدیریت و کنترل هزینه ها برای تکمیل پروژه با بودجه تائید شده

  • مدیریت هزینه پروژه : Project Cost Management

 

مدیریت کیفیت پروژه

فرآيندهای ترکیب کردن سياست های کیفی سازمان در خصوص برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل الزامات کیفی پروژه و محصول به منظور برآورده نمودن اهداف ذینفعان

  • مدیریت کیفیت پروژه : Project Quality Management

 

مدیریت منابع پروژه

فرآیندهای شناسایی ، جذب و مدیریت منابع مورد نیاز برای تکمیل موفق پروژه

توجه : حوزه مدیریت منابع پروژه ، در ویرایش پنجم استاندارد PMBOK تنها به منابع انسانی می پرداخت و با نام Project Human Resource Management نامیده می شد. در حوزه های دانش در استاندارد PMBOK ویرایش ششم مدیریت منابع پروژه است.

  • مدیریت منابع پروژه : Project Resource Management

 

مدیریت ارتباطات پروژه

فرآیندهای ضروری برای اطمینان از اینکه نیازهای اطلاعاتی پروژه و ذینعان پروژه برآورده می شوند از طریق توسعه مصنوعات و اجرای فعالیت های طراحی شده برای نایل شدن به مبادلات اطلاعاتی موثر

  • مدیریت ارتباطات پروژه : Project Communication Management

 

مدیریت ریسک پروژه

فرآیندهای هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک ، شناسایی ، تحلیل ،برنامه ریزی پاسخ ، اجرای پاسخ و نظارت بر ریسک پروژه

  • مدیریت ریسک پروژه : Project Risk Management

 

مدیریت تدارکات پروژه

فرآیندهای لازم برای خرید یا اکتساب محصولات ، خدمات ، یا نتایج مورد نیاز از خارج از تیم پروژه

  • مدیریت تدارکات پروژه : Project Procurement Management

 

مدیریت ذینفعان پروژه

فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد ، گروه ها یا سازمان هایی که می توانند بر پروژه اثر بگذارند یا از پروژه اثر بپذیرند ، برای تحلیل انتظارات ذینفعان و تأثیر آنها بر پروژه و توسعه استراتژی های مدیریتی مناسب برای مشارکت مؤثر ذینفعان در تصمیمات و اجرای پروژه.

  • مدیریت ذینفعان پروژه : Project Stakeholder Management

 

مطالب مرتبط :