جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات (change control board) ، در سازمان ها، با هدف کنترل و تصمیم گیری در خصوص تغییرات در ابعاد مختلف پروژه ها تشکیل می شود.

توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد.

جایگاه در استاندارد PMBOK 7

در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل ها، متدها و مصنوعات (Models, Methods, and Artifacts) پرداخته شده است.

در ذیل آدرس بخش Lessons learned meeting در راهنمای PMBOK 7 نشان داده شده است:

۴. مدل ها، متدها و مصنوعات Models, Methods, and Artifacts

۴.۴ متدهای رایج COMMONLY USED METHODS

۴.۴.۳ جلسات و رویدادها MEETINGS AND EVENTS

کمیته کنترل تغییرات Change control board

اهداف جلسه

اقدامات ذیل در جلسه کمیته کنترل تغییرات ، در خصوص تغییرات پیشنهادی در پروژه ، انجام می شود:

 • بررسی تغییرات پروژه (Reviewing)
 • ارزیابی تغییرات پروژه (Evaluating)
 • تایید تغییرات پروژه (Approving)
 • تعلیق تغییرات پروژه (Delaying)
 • مردود تغییرات پروژه (Rejecting)

اعضای جلسه

اعضای این جلسه در سازمان های مختلف ممکن است متفاوت باشد لیکن می تواند شامل افراد ولی نه محدود به آن ها ذیل باشد:

 • مدیر پروژه
 • مدیر مهندسی
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیر تدارکات
 • مدیر نصب و اجرا

نتایج جلسه

نتایج جلسه کمیته کنترل تغییرات می بایست ثبت و به ذینفعان مرتبط در پروژه اطلاع رسانی شود.

نحوه بررسی تغییرات در کمیته کنترل تغییرات

در این جلسه تغییرات از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند. بدین معنا که آثار تغییرات پیشنهادی در حوزه های مختلف بررسی می شود. این حوزه ها ، می توانند شامل ، ولی نه محدود ، به موارد ذیل باشند :

 • محدوده
 • زمانبندی
 • هزینه
 • کیفیت
 • منابع

فرم ها

 • فرم درخواست یا پیشنهاد تغییرات : Change Request
 • فرم درخواست یا پیشنهاد تغییرات تایید شده : Approved Change Request

 

آموزش استاندارد PMBOK7

جهت برگزاری دوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش هفتم در سازمان خود،‌ با شماره زیر تماس بگیرید:

3560 233 0912

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور، منتور، کوچ و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۵۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • مشاور مدیران عامل
 • ممیز مدیریت پروژه ها و ارزیاب مدیران پروژه ها و تیم PMO
 • مشاور استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

مطالب مرتبط: