۵ راز مدیران پروژه موفق

راز مدیران پروژه موفق

۵ راز مدیران پروژه موفق چیست؟ در این مقاله ، به بررسی مواردی می پردازیم که هر یک مانند شاه کلیدی ، قفل مشکلات پروژه را باز می کند.

 

از گذشته درس می گیرند و برای آینده برنامه ریزی می کنند.

راز مدیران پروژه موفق ، درس گرفتن از اتفاقات گذشته است.

 • برنامه ریزی قبل از اجرای کارهای پروژه از اصول زیربنایی مدیریت پروژه است.
 • هر اتفاقی ، چه خوب و چه بد ، می توانند حاوی نکات مهمی برای آینده مدیریت پروژه باشد.
 • با ثبت و تحلیل اتفاقات پروژه ، می توان تکرار خطاها را کاهش و تکرار موفقیت ها را افزایش داد.
 • برآوردها و برنامه ریزی برای آینده پروژه باید با توجه به تجربیات گذشته پروژه انجام شود.

 

برنامه ها را کنترل و به روز می کنند.

راز مدیران پروژه موفق ، در کنترل برنامه مصوب پروژه و اعمال تغییرات مصوب در آن می باشد. لذا موارد زیر ضرورت دارد:

 • اجرای پروژه باید بر اساس برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)
 • کنترل و به روز نگه داشتن مستمر برنامه مدیریت پروژه
 • لحاظ نمودن تمامی تغییرات مصوب ، بر اساس مکانیزمی خاص در برنامه پروژه

 

منابع انسانی را اعضای پیکره سازمان می دانند.

مدیران پروژه موفق ، منابع انسانی را به طور ویژه ای بها می دهند. مدیران پروژه ، به موارد زیر بسیار توجه دارند:

 • مشکلات تیم پروژه را مشکلات خود می دانند و سعی در حل آنها دارند.
 • رضایت و انگیزه منابع انسانی را موتور محرکه پروژه می دانند.
 • فضایی بدون ترس و تملق برای گفت و گوی صمیمی با اعضای تیم پروژه را فراهم می نمایند.

 

اولویت ها را خوب و به موقع شناسایی و مدیریت می کنند.

راز مدیران پروژه موفق ، در شناسایی و مدیریت به موقع اولویت ها در حین اجرای پروژه است.

 • در برخی پروژه ها ، تعداد فعالیت ها بسیار زیاد است.
 • مدیر پروژه ، زمان کافی برای مدیریت روزانه تمام فعالیت های پروژه را ندارد.
 • برای مثال ، در یک واحد پتروشیمی که بالغ بر ۴۰۰۰۰ فعالیت دارد.
 • اولویت بندی فعالیت های پروژه ، جهت استفاده مناسب از زمان مدیران پروژه بسیار ضروری است
 • مدیران پروژه موفق ، به فعالیت های مهم تر ، نظارت و کنترل بیشتر دارند.

 

با ذینفعان پروژه ارتباطات و تعاملات مناسب و شفاف دارند.

راز موفقیت مدیران پروژه ، در ایجاد ساختاری برای ارتباطات موثر و مناسب با ذینفعان است. لذا موارد زیر یسیار ضروری است:

 • مشارکت و همراهی ذینفعان پروژه ، در موفقیت پروژه
 • مطلع نگه داشتن ذینفعان از روند و تصمیمات پروژه در ایجاد همراهی آنها
 • ایجاد تعاملات رو در رو مانند جلسات توسط مدیر پروژه با ذینفعان پروژه جهت درک نیازهای آنها
 • طراحی مکانیزمی برای تولید اطلاعات مورد نیاز ذینفعان پروژه
 • توزیع اطلاعات شفاف و صحیح بین ذینفعان پروژه

 

مطالب مرتبط :