۵ تابع کاربردی در اکسل

۵ تابع کاربردی در اکسل فرمول نویسی آموزش vlookup hlookup sumifs if countifs functions excel formula

۵ تابع کاربردی در اکسل که اغلب کارمندان ، کارشناسان و مدیران در فرمول نویسی و محاسبات ، با آن ها سر و کار دارند عبارتند از‌ :

 • تابع IF
 • تابع COUNTIFS
 • تابع SUMIFS
 • تابع VLOOKUP
 • تابع HLOOKUP

حال به تشریح توابع فوق می پردازیم:

 • تابع IF

تابع زیر، صحت شرطی را بررسی می نماید و در صورت صحت داشتن شرط، عبارت دوم و در غیر این صورت، عبارت آخر را نشان داده یا محاسبه می نماید.

مثال: تابع زیر، صحت شرط بزرگتر بودن مقدار سلول A1 از عدد 20 را بررسی می نماید. در صورت صحت داشتن شرط، عدد 5 و در غیر این صورت، عدد 30 را نشان می دهد.

IF(A1>20,5,30)=

مثال: تابع زیر، صحت شرط بزرگتر بودن مقدار سلول A1 از 2 برابر مقدار سلول A2 را بررسی می نماید. در صورت صحت داشتن شرط، حاصل جمع سلول های B1 و B2 و در غیر این صورت، عدد 30 را نشان می دهد.

IF(A1>(2*A2),B1+B2,30)=

 • تابع COUNTIFS

تابع زیر، تعداد سطرهایی را می شمارد که در ناحیه D1 تا D5 مقداری برابر با A1 و در ناحیه E1 تا E5 مقداری برابر با A2 و در در ناحیه F1 تا F5 مقداری برابر با A3 داشته باشند.

COUNTIFS(D1:D5,A1,E1:E5,A2,F1:F5,A3)=

 • تابع SUMIFS

تابع زیر، حاصل جمع ناحیه A2 تا A6 را محاسبه می کند. البته به شرطی هر یک از سلول های این ناحیه در مجموع در نظر گرفته می شوند که در سطر متناظر آنها در ناحیه B2 تا B6 مقداری برابر با B11 و در سطر متناظر آنها در ناحیه C2 تا C6 مقداری برابر با C11 موجود باشد.

SUMIFS(A2:A6,B2:B6,B11,C2:C6,C11)=

 • تابع VLOOKUP

تابع زیر، مقدار سلول A1 را در اولین ستون محدوده B1 تا D5 جستجو می نماید. در صورت یافتن آن در همان سطر شروع به حرکت کرده تا به دومین ستون در همان سطر برسد و آن مقدار را نشان می دهد.

VLOOKUP(A1,B1:D5,2,FALSE)=

 • تابع HLOOKUP

تابع زیر، مقدار سلول A1 را در اولین سطر محدوده B1 تا D5 جستجو می نماید. در صورت یافتن آن در همان ستون شروع به حرکت کرده تا به دومین سطر در همان ستون برسد و آن مقدار را نشان می دهد.

HLOOKUP(A1,B1:D5,2,FALSE)=

 

با تسلط بر این ۵ تابع کاربردی در اکسل ، بسیاری از محاسبات ، تحلیل ها و گزارشات مدیریتی در اکسل قابل اجرا خواهد بود.

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط