کار قابل تعریف و غیرقطعی

مدیریت و کنترل هزینه پروژه

کار قابل تعریف و غیرقطعی یا با عدم قطعیت بالا از مواردی است که در راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) به آن اشاره شده است.

راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) : این راهنما توسط انجمن مدیریت پروژه امریکا ( PMI ) منتشر شده است.

توجه: کار قابل تعریف و غیرقطعی یا با عدم قطعیت بالا در استاندارد با عبارت DEFINABLE WORK and HIGH-UNCERTAINTY WORK ذکر شده است.

انواع کارهای پروژه

  • کارهای قابل تعریف
  • کارهای عدم قطعیت بالا

کارهای قابل تعریف

کارهایی که می توان برای آن رویه مشخصی درنظر گرفت. در واقع، افق دید، در این کارها مشخص است که دلیل آن تجارب یا بررسی ها و مطالعات قبلی است.

ویژگی این نوع از کارها ، شفاف بودن آن ها و نیز پایین بودن ریسک و عدم قطعیت در آن ها است.

مثال: پس از تکمیل فاز طراحی یک ساختمان ، کارهای مرتبط با فازهای خرید و اجرای پروژه مشخص می باشد.

کار غیرقطعی یا با عدم قطعیت بالا

کارهایی که به دلیل فقدان تجربه مناسب قبلی نمی توان در خصوص آن ها با قطعیت و اطمینان بالا نظر داد.

ویژگی این نوع از کارها ، وجود پیچیدگی ، ریسک و تغییرات در آن ها است.

مثال: طراحی جدید ، حل مساله ، کارهای کاملا جدید و …

نمونه هایی از افرادی که درگیر کارهای با عدم قطعیت بالا هستند: وکلا ، پزشکان ، مهندسان طراحی نرم افزار ، طراحان محصول

مدیریت تغییرات پروژه

در پروژه های با کارهای قابل تعریف : فرآیند رسمی درخواست ، بررسی و تایید تغییرات

در پروژه های با کارهای غیرقطعی : فرآیند سریع و غیر رسمی برای شناسایی و اعمال تغییرات

رویکردهای مدیریت پروژه ای برای کار قابل تعریف و غیرقطعی

  • کارهای قابل تعریف : رویکرد پیش بینی ( Predictive Approach )
  • کارهای غیرقطعی : رویکرد چابک ( Agile Approach )

 

 

مطالب مرتبط: