فعالیت بحرانی و شناوری

critical activity

تعريف فعالیت بحرانی (Critical Activity or Critical Task) چيست؟! از جمله موارد بسیار مهم و مرتبط با محاسبات زمانبندی فعالیت های پروژه می توان به شناوری تجمعی یا Total Float اشاره نمود. مفهوم فعالیت بحرانی ، به شدت به بحث شناوری کل گره خورده است. می توان شناوری تجمعی فعالیت ها را از سه رابطه مختلف محاسبه نمود که در برخی حالات ممکن است نتایج متفاوت داشته باشند.

توجه: واژه شناوری تجمعی معادل واژگان شناوری کل ، فرجه کل ، فرجه تجمعی ، total Slack و total float می باشد.

 

روابط محاسبه شناوری تجمعی يا کل (Total Float or Total Slack)

 

  • Total Float = Start Total Float
  • Total Float = Finish Total Float
  • {(Total Float = Min{(Start Total Float),(Finish Total Float

در میان سه روش فوق الذکر، روش سوم سخت گیرانه ترین می باشد.

 

تعريف انواع شناوری تجمعی يا کل

  • شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float : شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float مدت زمانی است که شروع یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float از رابطه زیر محاسبه می شود:

Start Total Float=Late Start- Early Start

 

  • شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float : شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float مدت زمانی است که پایان یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float از رابطه زیر محاسبه می شود:

Finish Total Float=Late Finish – Early Finish

 

  • حداقل شناوری تجمعی شروع و پایان : حداقل شناوری تجمعی شروع و پایان ، مدت زمانی است که شروع یا پایان یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

حداقل شناوری تجمعی شروع و پایان از رابطه زیر محاسبه می شود:

{(Total Float = Min{(Start Total Float),(Finish Total Float

 

مثال در مورد شناوری تجمعی

مثال: در شبکه ذیل، فعالیت B تعیین کننده تاریخ پایان پروژه می باشد و لذا شناوری برابر با صفر دارد. فعالیت A شناوری آغاز برابر با صفر دارد زیرا اگر دیرتر شروع شود فعالیت بعدی یعنی فعالیت B به تاخیر می افتد. از سوی دیگر فعالیت A شناوری پایان بزرگتر از صفر دارد زیرا اگر تا انتهای فعالیت B به تاخیر بیفتد مشکلی در اتمام پروژه ایجاد نخواهد شد.

فعالیت بحرانی

دليل شناوری تجمعی منفی

شناوری تجمعی منفی در دو حالت ممکن است بروز نماید. یکی از موارد شناوری تجمعی منفی در مورد یک فعالیت نشانگر به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه توسط فعالیت مذکور است. مورد دیگر میزان نقض منطق شبکه وابستگی های پروژه توسط فعالیت می باشد.

تعريف فعاليت بحرانی (Critical Activity or Critical Task)

فعالیتی بحرانی یا Critical Activity است که رابطه زیر در مورد آن برقرار باشد:

Total Float<=K

در رابطه فوق عدد K صرفا یک مرز حساسیت زمانی می باشد. این عدد ، بسته به نوع و پیچیدگی پروژه یا اهمیت زمان از منظر صاحبان پروژه تعیین می شود. بدین معنا که هرقدر اهمیت زمان و سختگیری در عدم تاخیر در اجرای فعالیت ها بیشتر باشد این عدد بزرگتر تنظیم می شود. برای مثال اگر این عدد برابر با 10 تنظیم شود، معنایش این است که اگر فعالیتی شناوری تجمعی (Total Float or Total Slack) برابر با 10 یا کمتر داشت از لحاظ زمانی مهم و بحرانی بوده و باید در اولویت کنترل زمانی قرار گیرد.

عدد K در اغلب پروژه ها برابر با صفر تنظیم می شود.

 

مطالب مرتبط :