چهار تاریخ مهم در MSP

چهار تاریخ مهم در MSP و پریماورا پریمورا primavera p6 status date data date

چهار تاریخ مهم در MSP وجود دارد که در گزارشات مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری این تاریخ ها برای تحلیل اطلاعات و گزارشات کنترل پروژه ضروری است. برخی از این تاریخ ها ، توسط کاربر تعیین می شود و در محاسبات موثر است. برخی دیگر از این تاریخ ها ، توسط نرم افزار MSP محاسبه می شود. نرم افزار MSP برای هر کدام از این تاریخ ها ، بخشی (فیلدی) در نظر گرفته است. معمولا کاربران MSP این تاریخ ها را در گزارشات دوره ای پیشرفت و زمانبندی پروژه نمایش می دهند.

 

Project Start

یکی از چهار تاریخ مهم در MSP ، تاریخ شروع پروژه یا Project Start می باشد. این تاریخ ، برای پروژه هایی که رو به جلو زمانبندی می شوند ، توسط کاربر تعیین می شود. از این تاریخ ، چیدمان فعالیت ها بر اساس روابط وابستگی شروع می شود.

توجه: این تاریخ ، برای پروژه هایی که رو به عقب زمانبندی می شوند توسط نرم افزار MSP محاسبه می شود.

 

Project Finish

یکی از چهار تاریخ مهم در MSP ، تاریخ پایان پروژه یا Project Finish می باشد. این تاریخ ، برای پروژه هایی که رو به جلو زمانبندی می شوند ، توسط نرم افزار MSP محاسبه می شود. این تاریخ ، بر اساس چیدمان فعالیت ها ( بر اساس روابط وابستگی و …) محاسبه می شود.

توجه: این تاریخ ، برای پروژه هایی که رو به عقب زمانبندی می شوند ، توسط کاربر تعیین می شود.

 

Status Date

یکی از تاریخهای مهم در MSP ، تاریخ نظارت بر پروژه یا Status Date می باشد. این تاریخ ، توسط کاربر تعیین می شود. کاربر ، در بخش Status Date تاریخ نظارت یا جمع آوری اطلاعات پروژه را درج می نماید. ثبت این تاریخ ، به دلیل تاثیر مستقیم بر روی محاسبات پروژه ضروری است.

 

Current Date

یکی از تاریخهای مهم در MSP ، تاریخ امروز یا Current Date می باشد. این تاریخ ، توسط نرم افزار MSP بر اساس تاریخ کامپیوتر تعیین می شود. البته کاربر ، نیز می تواند آن را تنظیم نماید.

 

در انتها پاسخ سئوالات زیر مشخص می شود:

  • تاریخ شروع پروژه ، چه زمانی است؟ پاسخ : Project Start
  • پیش بینی تاریخ اتمام پروژه ، چه زمانی است؟ پاسخ : Project Finish
  • تاریخ جمع آوری اطلاعات پیشرفت پروژه ، چه زمانی است؟ پاسخ : Status Date
  • امروز ، چه تاریخی است؟ پاسخ : Current Date

 

مطالب مرتبط: