نمای Resources در پریماورا

مدیریت منابع Resources در پریماورا primavera p6

نمای Resources در پریماورا ( Primavera P6 ) ، منابع موجود در سازمان را در بازه های زمانی مختلف به همراه مشخصات آن ها نشان می دهد. این نما برای مدیران پروژه و اعضای تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا بدون در نظر گرفتن منابع ،‌ سایر برنامه های پروژه از اعتبار ساقط خواهند بود.

مسیر دسترسی به نمای Resources در پریماورا

 • از منوی Enterprise نمای Resources را انتخاب کنید.

کاربرد نمای Resources

 • تعریف نمودن منابع موجود در سازمان جهت اجرای فعالیت های پروژه ها

ظاهر پیش فرض نمای Resources

 • بخش بالایی : جدول ( Table ) جهت درج یا مشاهده اطلاعات منابع موجود در سازمان
 • بخش پایینی : پنجره مشخصات یا جزئیات منابع سازمان ( Details )

ستون های پیش فرض در جدول ( Table ) منابع سازمان

 • Resource ID : شماره شناسه منبع
 • Resource Name : نام منبع
 • Resource Type : نوع منبع
 • Unit of Measure : واحد اندازه گیری مواد مصرفی
 • Primary Role : نقش اصلی منبع
 • Default Units / Time : مقدار پیش فرض مصرف روزانه منبع در هنگام تخصیص

ستون های پیش فرض در بخش پایینی (پنجره مشخصات یا جزئیات منابع)

 • General : ثبت و مشاهده اطلاعات عمومی منابع مانند شماره شناسه و نام منابع
 • Codes :ثبت و مشاهده کدهای مختلف به منابع (Resource Codes)
 • Details : ثبت و مشاهده جزئیات منابع مانند : نوع و تقویم منابع
 • Units & Prices : ثبت و مشاهده میزان موجودی و هزینه واحد منابع
 • Roles‌ : ثبت و مشاهده نقش های مختلف تخصیصی به منابع
 • Notes : ثبت و مشاهده یادداشت در مورد منابع
 • User Defined Fields : ثبت و مشاهده ستون های تعریف شده کاربری تخصیصی به منابع

 

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره 09122333560 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط: