ممیزی مدیریت پروژه

ممیزی مدیریت پروژه

ممیزی مدیریت پروژه ، خدمتی نوین ، برای ارزیابی نحوه مدیریت پروژه ها می باشد. در این خدمت ، میزان بلوغ و عملکرد تیم مدیریت پروژه در هر یک از فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK سنجیده و ارزیابی می شود و نقاط ضعف و قوت مشخص می شود. در نهایت ، پیشنهادات بهبود ، جهت ارتقاء وضعیت مدیریت پروژه ارائه می شود.

 

اهداف ممیزی مدیریت پروژه

 • تعیین میزان بلوغ هر یک از فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان
 • ارزیابی نحوه بکارگیری ابزارهای مدیریت پروژه از جمله نرم افزارهایی از قبیل : MSP و PRIMAVERA P6
 • میزان موفقیت پروژه در دستیابی به اهداف آن

 

مراحل ممیزی مدیریت پروژه

 • شناخت سازمان و اخذ اطلاعات پروژه ها
 • بررسی فایلها و اطلاعات اخذ شده از پروژه ها
 • ارزیابی نحوه بکارگیری نرم افزارهای مدیریت پروژه از قبیل : MSP ، EXCEL و PRIMAVERA P6
 • ارزیابی میزان بلوغ فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس مدل ارزیابی بلوغ
 • تعیین نقاط ضعف و قوت مدیریت پروژه ها
 • ارائه پیشنهادات بهبود مدیریت پروژه ها

 

حوزه های دانش مدیریت پروژه جهت ممیزی مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK بدون شک محبوب ترین و قوی ترین استاندارد مدیریت پروژه می باشد. استاندارد PMBOK در ویرایش ششم حوزه های زیر را به عنوان حوزه های دانش مدیریت پروزه معرفی می نماید که در ارزیابی و بررسی نحوه مدیریت پروژه ها ملاک عمل خواهد بود:

 

 • مدیریت یکپارچگی پروژه Project Integration Management
 • مدیریت محدوده پروژه Project Scope Management
 • مدیریت زمانبندی پروژه Project Schedule Management
 • مدیریت هزینه پروژه Project Cost Management
 • مدیریت کیفیت پروژه Project Quality Management
 • مدیریت منابع پروژه Project Resource Management
 • مدیریت ارتباطات پروژه Project Integration Management
 • مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management
 • مدیریت تدارکات پروژه Project Procurement Management
 • مدیریت ذینفعان پروژه Project Stakeholder Management

 

نمونه هایی از موارد ممیزی مدیریت پروژه ها

 • بررسی نحوه تهیه منشور پروژه
 • بررسی نحوه بکارگیری نرم افزارهای مدیریت پروژه از قبیل : MSP ، EXCEL و PRIMAVERA P6
 • بررسی نحوه تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
 • بررسی نحوه تهیه برنامه زمانبندی پروژه
 • بررسی نحوه به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه
 • بررسی نحوه برنامه ریزی مجدد پروژه Replan
 • بررسی نحوه محاسبه درصد پیشرفت فعالیت های پروژه
 • بررسی نحوه کنترل هزینه های پروژه
 • بررسی نحوه ثبت دروس آموخته پروژه
 • بررسی نحوه مدیریت تدارکات پروژه
 • بررسی بانک اطلاعاتی ریسک پروژه
 • بررسی بانک اطلاعاتی احجام کاری پروژه
 • بررسی بانک اطلاعاتی صورت وضعیت های پروژه
 • بررسی بانک اطلاعاتی مدیریت جلسات پروژه
 • بررسی ابزارهای کیفی مورد استفاده در پروژه
 • بررسی برنامه هماهنگی پروژه Coordination Procedure
 • بررسی نحوه کنترل مصالح مصرفی پروژه
 • بررسی نحوه مدیریت ادعاهای پیمانکاران پروژه
 • بررسی نحوه مدیریت تغییرات پروژه

 

جهت درخواست ممیزی مدیریت پروژه ها در سازمان خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :