مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه یا Project Integration Management مهم ترین حوزه در میان حوزه های ۱۰ گانه مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK است. موفقیت پروژه ها در گروی اجرای یکپارچه تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه است. نمی توان به مقوله زمان پروژه توجه داشت ولی از هزینه پروژه غافل شد. نمی توان با توجه زیاد به مقوله ریسک پروژه ، کاستی توجه به حوزه ارتباطات پروژه را برطرف ساخت.

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، هفت فرآیند در حوزه مدیریت یکپارچگی پروژه موجود می باشد که اجرای صحیح آن ها در پروژه ها‌ ، مستلزم تسلط علمی و عملی به فرآیندهای استاندارد مذکور می باشد.

توجه : این مقاله ، بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK تدوین شده است.

توجه : جهت استقرار استاندارد PMBOK‌ در سازمان خود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استقرار استاندارد PMBOK

 

تعریف مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه یا Project Integration Management ، تمام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با شناسایی، تعریف، ترکیب، یکی کردن و هماهنگ کردن فعالیت ها و فرآیندهای مختلف مدیریت پروژه در گروه های فرآیندی مدیریت پروژه را شامل می شود.

 

فرآیندهای مدیریت یکپارچگی پروژه

 • Develop Project Charter
 • Develop Project Management Plan
 • Direct and Manage Project Work
 • Manage Project Knowledge
 • Monitor and Control Project Work
 • Perform Integrated Change Control
 • Close Project or Phase

 

توسعه منشور پروژه

 • تعریف :‌ فرآیند ، توسعه سندی که به طور رسمی وجود یک پروژه را به تصویب می رساند و یک مدیر پروژه را با اختیاراتی در مورد بکارگیری منابع سازمان برای اجرای فعالیت ها معرفی می نماید.
 • خروجی اصلی این فرآیند، منشور پروژه یا Project Charter می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Develop Project Charter آمده است.

 

توسعه برنامه مدیریت پروژه

 • تعریف‌: فرآیند تعریف ، تهیه و هماهنگی تمامی اجزاء برنامه و تبدیل کردن آن ها به یک برنامه مدیریت پروژه یکپارچه
 • خروجی اصلی این فرآیند ، برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) است.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Develop Project Management Plan آمده است.

 

راهبری و مدیریت کار پروژه

 • تعریف‌: فرآیند رهبری و اجرای کارهای تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و انجام تغییرات تایید شده ، جهت دست یابی به اهداف پروژه
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Direct and Manage Project Work آمده است.

 

مدیریت دانش پروژه

 • تعریف : فرآیند استفاده از دانش موجود و ایجاد دانش جدید برای دست یابی به اهداف پروژه و به اشتراک گذاری یادگیری سازمانی
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Manage Project Knowledge آمده است.

 

نظارت و کنترل کار پروژه

 • تعریف : فرآیند ردیابی ، بازبینی و گزارش دهی پیشرفت کلی برای دست یابی به اهداف عملکردی تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Monitor and Control Project Work آمده است.

 

اجرای کنترل یکپارچه تغییرات

 • تعریف : فرآیند بازبینی تمامی درخواست های تغییرات ، تایید تغییرات و مدیریت تغییرات در اقلام قابل تحویل ، رویه های فرآیندی سازمانی ، اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه و به اشتراک گذاری تصمیمات
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Perform Integrated Change Control آمده است.

 

خاتمه پروژه یا فاز

 • تعریف : فرآیند نهایی سازی تمام فعالیت های پروژه ،‌فاز یا قرارداد
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Close Project or Phase آمده است.

 

استقرار استاندارد PMBOK در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط