مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه project cost management pmbok evm

مدیریت هزینه پروژه یا Project Cost Management یکی از محبوب ترین حوزه ها در میان حوزه های ۱۰ گانه مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK است. از آن جایی که اغلب مدیران ارشد سازمان ها سود مالی را مهم ترین عامل در کسب و کار خود می دانند لذا کاهش هزینه ها برایشان اهمیت ویژه ای دارد. بدین معنا که با کاهش هزینه ها ، بتوان سود سازمان را از محل پروژه ها افزایش داد.

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، چهار فرآیند در حوزه مدیریت هزینه پروژه موجود می باشد که اجرای صحیح آن ها در پروژه ها‌ ، مستلزم تسلط علمی و کاربردی به فرآیندهای استاندارد مذکور می باشد.

توجه : این مقاله ، بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK تدوین شده است.

توجه : جهت استقرار استاندارد PMBOK‌ در سازمان خود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استقرار استاندارد PMBOK

 

تعریف مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه یا Project Cost Management ، فرآیندهای برنامه ریزی ، تخمین ، بودجه بندی ، تامین مالی ،‌ مدیریت و کنترل هزینه ها به منظور تکمیل پروژه با بودجه مصوب.

 

 

فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه

 • Plan Cost Management
 • Estimate Costs
 • Determine Budget
 • Control Costs

 

برنامه ریزی مدیریت هزینه

 • تعریف :‌ فرآیند تعریف چگونگی تخمین ، بودجه بندی ، مدیریت ، نظارت و کنترل هزینه های پروژه.
 • خروجی اصلی این فرآیند، برنامه مدیریت هزینه یا Cost Management Plan می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Plan Cost Management آمده است.

تخمین هزینه ها

 • تعریف :‌ فرآیند توسعه یک تخمین از منابع پولی مورد نیاز برای تکمیل کارهای پروژه.
 • خروجی اصلی این فرآیند، هزینه های تخمین زده شده یا Cost Estimates و مبانی تخمین ها یا Basis of Estimates می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Estimate Costs آمده است.
 • توجه : در برخی از سازمان ها ، این فرآیند ، به نام برآورد هزینه ها می باشد.

تدوین بودجه

 • تعریف :‌ فرآیند تجمیع هزینه های تخمین زده شده برای هر یک از فعالیت ها یا بسته های کاری ، به منظور ایجاد یک خط مبنای هزینه ای مصوب .
 • خروجی اصلی این فرآیند، خط مبنای هزینه یا Cost Baseline و نیازمندی های سرمایه ای پروژه یا Project Funding Requirements می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Determine Budget آمده است.

کنترل هزینه ها

 • تعریف :‌ فرآیند نظارت بر وضعیت پروژه به منظور به روز رسانی هزینه های پروژه و مدیریت تغییرات به درون خط مبنای هزینه.
 • خروجی اصلی این فرآیند، اطلاعات عملکرد کار یا Work Performance Information ، پیش بینی هزینه ها یا Cost Forecasts و درخواست های تغییر یا Change Requests می باشد.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Control Costs آمده است.

 

 

استقرار استاندارد PMBOK در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط