مدیریت زمانبندی پروژه

مدیریت زمانبندی پروژه project shedule management time

مدیریت زمانبندی پروژه از مهم ترین حوزه های مدیریت پروژه است که با توجه به وجود محدود بودن مدت زمان پروژه ها ، انجام فرآیندهای مدیریت زمانبندی پروژه ها ضرورت می یابد. پروژه ها به دلیل جدید بودن ، نیاز به برنامه زمانبندی جهت اجرای فعالیت ها دارند تا تیم پروژه، از وظایف خود در زمان های مختلف آگاه باشند .

بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK ، شش فرآیند در حوزه مدیریت زمانبندی پروژه موجود می باشد که اجرای صحیح آن ها در پروژه ها‌ ، مستلزم داشتن تجربه کافی در محیط پروژه ها به علاوه درک عمیقی از فرآیندهای استاندارد مذکور می باشد.

توجه : این مقاله ، بر اساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK تدوین شده است.

توجه : جهت استقرار استاندارد PMBOK‌ در سازمان خود ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استقرار استاندارد PMBOK

 

فرآیندهای مدیریت زمانبندی پروژه

 • Plan Schedule Management
 • Define Activities
 • Sequence Activities
 • Estimate Activity Durations
 • Develop Schedule
 • Control Schedule

 

برنامه ریزی مدیریت زمانبندی

 • در این فرآیند ، نحوه جهت اجرای سایر فرآیندها تشریح می شود.
 • این فرآیند، از اعمال سلیقه اشخاص در انجام فرآیندها تاحد زیادی جلوگیری می نماید.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Plan Schedule Management آمده است.

 

تعریف فعالیت ها

 • در این فرآیند ، فعالیت های پروژه جهت تولید اقلام قابل تحویل، تعریف و در یک لیست، مستند می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Define Activities آمده است.

 

اجرای تعیین توالی فعالیت ها

 • در این فرآیند ، ارتباط بین فعالیت های پروژه شناسایی و مستند می شوند.
 • این ارتباطات، در قالب فعالیت های پیش نیازی، مشاهده می شود.
 • معمولا این روابط، به صورت شبکه پیش نیازی نشان داده می شود. این شبکه معمولا به ۲ روش AON (گرهی) و AOA (برداری) ترسیم می شود. نرم افزارها این شبکه را به روش AON ترسیم می کنند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Sequence Activities آمده است.
 • AOA مخفف Activity on Arrow و AON مخفف Activity on Node می باشد.

 

تخمین مدت فعالیت ها

 • در این فرآیند ،تعداد دوره های کاری مورد نیاز جهت تکمیل فعالیت های پروژه با استفاده از منابع تخمینی، تخمین زده می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Estimate Activity Durations آمده است.

 

توسعه زمانبندی

 • در این فرآیند ، روابط بین فعالیت ها، مدت فعالیت ها، منابع مورد نیاز و محدودیت های زمانی، جهت ایجاد مدل زمانبندی پروژه برای اجرا، نظارت و کنترل پروژه، تحلیل می شوند.
 • خروجی اصلی این فرآیند یک برنامه زمانبندی برای اجرای فعالیت های پروژه است که معمولا به روش نمودار گانت یا گانت چارت (Gantt Chart ) ترسیم می شود.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Develop Schedule آمده است.

 

کنترل زمانبندی

 • در این فرآیند ،نظارت بر وضعیت موجود پروژه جهت به روز رسانی زمانبندی پروژه و مدیریت تغییرات پروژه به داخل خط مبنای زمانندی می شوند.
 • این فرآیند ، در استاندارد PMBOK ، به نام Control Schedule آمده است.

 

استقرار مدیریت ریسک در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط