شرح وظایف اسکرام مستر

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه چابک کنترل پروژه اسکرام مستر اسپرینتagile project management

اسکرام مستر کیست ؟ نقش و شرح وظایف اسکرام مستر چیست ؟

اسکرام چیست؟

اسکرام چارچوبی است جهت دستیابی به راه حل های تطبیق پذیر ​​برای مشکلات پیچیده.

تطبیق پذیر به معنای اصلاح پذیر بر اساس شرایط مورد نیاز می باشد.

اسکرام مستر Scrum Master کیست؟

اسکرام مستر فردی است که مسئولیت ایجاد اسکرام را دارد. این کار را اسکرام مستر از طریق کمک به اعضاء تیم اسکرام و سایر پرسنل سازمان در درک نظریه و عمل به اسکرام انجام می دهد.

اسکرام مستر مدیر نیست ! بلکه یک رهبر است که با فراهم کردن و تسهیل نمودن شرایط کار به تیم اسکرام کمک می نماید.

شرح وظایف اسکرام مستر یا Scrum Master چیست؟

  • کمک به تیم اسکرام و سایر پرسنل سازمان در درک و پذیرش نظریه اسکراماز طریق آموزش و مربیگری
  • کمک به تیم اسکرام در عمل به اسکرام
  • رفع موانع بر سر راه اجرای اسکرام از جمله رفع موانع مزاحم بیرونی برای تیم اسکرام (در صورتی که خود تیم قادر به رفع این موانع نباشند.)
  • مربیگری تیم اسکرام در یادگیری مهارت خودمدیریتی یا self-management
  • کمک به تیم اسکرام جهت تمرکز بر کارهای با ارزش بیشتر
  • حصول اطمینان از برگزاری تمامی رویدادهای رویکرد اسکرام مانند جلسات برنامه ریزی و … به صورت مثبت ، سازنده و در چهارچوب زمانی مشخص شده

 

برگزاری دوره راهنمای اسکرام Scrum در سازمان شما

  • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط: