روش مسیر بحرانی cpm

cpm_critical_path_method

روش مسیر بحرانی یا CPM از مفاهیم بسیار مهم در مدیریت پروژه است. روش مسیر بحرانی به منظور تخمین حداقل مدت زمان اتمام پروژه و میزان انعطاف پذیری مسیرهای شبکه پروژه ، مورد استفاده قرار می گیرد.

مخفف ها

 • D : Duartion
 • ES : Early Start
 • EF : Early Finish
 • LS : Late Start
 • LF : Late Finish
 • FF : Free Float
 • TF : Total Float
 • CPM : Critical Path Method

انواع محاسبات زمانبندی در روش مسیر بحرانی CPM

 • روش محاسبات رو به جلو یا رفتی : در این روش ، زودترین تاریخ ممکن برای شروع و پایان فعالیت های پروژه (ES , EF) محاسبه می شود.
 • روش محاسبات رو به عقب یا برگشتی : در این روش ، دیرترین تاریخ مجاز برای شروع و پایان فعالیت های پروژه (LS , LF) محاسبه می شود.

روش مسیر بحرانی CPM

در این روش ، محاسبات رفتی و برگشتی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع انجام می شود. به عبارتی فرض بر موجود بودن منابع به هر میزان و در هر شرایط می باشد.

مسیر یا راه Path

توالی فعالیت های پیوسته به هم از ابتدا تا انتهای پروژه را مسیر یا راه Path می نامند. در تصویر زیر 3 مسیر موجود است که عبارتند از:

 • مسیر A-B-E-F
 • مسیر A-C-E-F
 • مسیر A-D-F

مسیر بحرانی Critical Path

طولانی ترین مسیر شبکه پروژه یا Longest Path مسیر بحرانی نامیده می شود. به عبارتی ، کوتاه ترین مدت زمان پروژه برابر با مدت مسیر بحرانی است. در واقع ، در صورتی که بخواهیم مدت زمان پروژه را کوتاه کنیم یا به اصطلاح پروژه را فشرده کنیم باید مدت زمان مسیر بحرانی را کاهش دهیم. لذا پس از یافتن مسیر بحرانی ، با بررسی فعالیت های تاثیرگذار بر مدت زمان مسیر بحرانی ، مجموعه ای از فعالیت هایی را جهت کاهش مدت زمان انتخاب می کنیم و با روش هایی از جمله افزایش منابع ، مدت زمان آنها را فشرده می نماییم.

در تصویر زیر ، محاسبات مدت زمان مسیرها بدین قرار است:

 • مسیر A-B-E-F با مدت 5+2+5+5 برابر با 17 روز
 • مسیر A-C-E-F با مدت 5+2+2+5 برابر با 14 روز
 • مسیر A-D-F با مدت 5+10+5 برابر با 20 روز

با توجه به محاسبات بالا در مورد مدت مسیرهای شبکه پروژه ، مسیر بحرانی ، مسیر A-D-F با مدت زمان 20 روز می باشد.

 • توجه : ممکن است یک پروژه چندین مسیر بحرانی داشته باشد.
 • توجه: ممکن است در حین اجرای پروژه ، مسیرهای بحرانی تغییر نمایند. به این معنا که مسیرهای غیربحرانی ، بحرانی شوند یا مسیرهای بحرانی ، غیربحرانی شوند.

 

cpm_critical_path_method

 

مطالب مرتبط :