خط مبنای پروژه baseline

project baseline pmbok pmo بیس لاین برنامه خط مبنا پلن

خط مبنای پروژه یا baseline (بیس لاین) عبارت بسیار مهمی در مدیریت پروژه محسوب می شود. در ویرایش ششم استاندارد PMBOK به وفور در این مورد توضیح داده شده است. خط مبنا ، در واقع میزانی برای سنجش عملکرد تیم پروژه با رهبری مدیریت پروژه است.

 

عبارات و اختصارات

 • خط مبنای محدوده : Scope Baseline
 • خط مبنای زمانبندی : Schedule Baseline
 • خط مبنای هزینه پروژه : Cost Baseline
 • بیانیه محدوده پروژه : Project Scope Statement
 • ساختار شکست کار پروژه : ( WBS ) Work Breakdown Structure
 • دیکشنری یا فرهنگ WBS Dictionary : WBS
 • برنامه : Plan

 

انواع خط مبنای پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (ویرایش ششم)

در حوزه های دانش مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK (ویرایش ششم) سه نوع خط مبنا ذکر شده است:

 • خط مبنای محدوده پروژه : نسخه تایید شده بیانیه محدوده پروژه ، WBS و دیکشنری WBS
 • خط مبنای زمانبندی پروژه : نسخه تایید شده مدل زمانبندی پروژه
 • خط مبنای هزینه پروژه : نسخه تایید شده بودجه زمانی پروژه

 

کارکرد Baseline

 • خط مبنا یا Baseline ، برنامه ای مصوب می باشد که به منظور مقایسه با وضعیت اجرایی پروژه ( Actual ) به کار می رود. در واقع فعالیت های پروژه بایستی بر مبنای این برنامه مصوب اجرا شوند.
 • خط مبنای محدوده پروژه شامل کارهای مصوب در پروژه می باشد. این خط مبنا به منظور مقایسه با کارهای اجرا شده و یافتن انحراف از محدوده مصوب پروژه به کار می رود.
 • خط مبنای زمانبندی پروژه شامل برنامه زمانی مصوب برای کارهای پروژه می باشد. این خط مبنا به منظور مقایسه با زمان واقعی اجرای کارهای پروژه و یافتن انحراف از زمانبندی مصوب پروژه به کار می رود.
 • خط مبنای هزینه شامل بودجه مصوب برای کارهای پروژه می باشد. این خط مبنا به منظور مقایسه با هزینه صرف شده برای کارهای اجرا شده در پروژه و یافتن انحراف از هزینه مصوب پروژه به کار می رود.

 

تغییر خط مبنا

در حین اجرای پروژه ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور به ایجاد تغییراتی در برنامه های مصوب یا خط مبنا شویم. در این صورت نیاز است که تغییرات پس از تصویب ، در خط مبنا اعمال شوند. این عمل ، تغییر خط مبنا یا برنامه ریزی مجدد ( Rebaselining or Replanning ) می باشد. ممکن است در طول پروژه ، چندین بار تغییر خط مبنا اتفاق بیفتد. تغییر خط مبنا بایستی مورد توافق طرفین قرارداد پروژه ( کارفرما و پیمانکار ) باشد.

 

درخواست خدمات کوچینگ

 • برای موفقیت و پیشرفت حرفه ای شما برنامه داریم.
 • با ما تماس بگیرید: ۳۵۶۰ ۲۳۳ ۰۹۱۲

 

دانلود فرم های حرفه ای مدیریت پروژه از فروشگاه

 

مطالب مرتبط