استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

استاندارد PMBOK7

ویرایش هفتم استاندارد PMBOK با ساختاری جدید منتشر شد.

موسسه مدیریت پروژه امریکا ، در سال ۲۰۲۱ نسخه نهایی ویرایش هفتم استاندارد PMBOK را منتشر کرد. این نسخه با تغییرات شدید و ساختاری نسبت به ویرایش ششم ارائه شد. در واقع ، تفکر فرآیند محور به اصل و دامنه محور تبدیل شده است.

توجه : موسسه مدیریت پروژه امریکا به صورت مخفف PMI نامیده می شود که خلاصه Project Management Institute می باشد.

این استاندارد مجموعه ای از بهترین تجارب مدیران پروژه موفق در پروژه های بزرگ و متعلق به صنایع مختلف دنیا می باشد که می توان از آن در تمامی پروژه ها استفاده نمود. این استاندارد ، مورد استقبال گسترده ای در حرفه مدیریت پروژه واقع شده است.

ساختار استاندارد PMBOK ویرایش هفتم (PMBOK7)

این استاندارد ، از دو بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

 • استاندارد مدیریت پروژه THE STANDARD FOR PROJECT MANAGEMENT
 • راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® GUIDE)

استاندارد مدیریت پروژه

 • مقدمه INTRODUCTION
 • سیستم تحویل ارزش A SYSTEM FOR VALUE DELIVERY
 • اصول مدیریت پروژه PROJECT MANAGEMENT PRINCIPLES

راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه

 • مقدمه INTRODUCTION
 • دامنه های عملکردی پروژه PROJECT PERFORMANCE DOMAINS
 • متناسب سازی TAILORING
 • مدل ها ، روش ها و مصنوعات MODELS, METHODS, AND ARTIFACTS

اصول مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT PRINCIPLES)

 • یک سرپرست پرتلاش، محترم و مراقب باشید.
 • یک محیط مبتنی بر همکاری برای تیم پروژه ایجاد کنید.
 • مشارکت موثر با ذینفعان داشته باشید.
 • بر روی ارزش تمرکز کنید.
 • تعاملات درونی سیستم را شناسایی و ارزیابی کرده و به آن ها پاسخ دهید.
 • رفتارهای رهبری را به نمایش بگذارید.
 • بر اساس زمینه متناسب سازی کنید.
 • در فرآیندها و اقلام قابل تحویل ، کیفیت را لحاظ نمایید.
 • پیچیدگی را هدایت کنید.
 • پاسخ های به ریسک را بهینه نمایید.
 • انطباق پذیری و انعطاف پذیری را در آغوش بگیرید. (یعنی پذیرای آن ها باشید.)
 • تغییرات را برای دستیابی به وضعیت آتی تجسم شده فعال نمایید.

دامنه های عملکردی پروژه (PROJECT PERFORMANCE DOMAINS)

 • ذینفعان (Stakeholder Performance Domain)
 • تیم (Team Performance Domain)
 • رویکرد توسعه و چرخه حیات (Development Approach and Life Cycle Performance Domain)
 • برنامه ریزی (Planning Performance Domain)
 • کار پروژه (Project Work Performance Domain)
 • تحویل (Delivery Performance Domain)
 • سنجش (Measurement Performance Domain)
 • عدم قطعیت (Uncertainty Performance Domain)

 

دوره استاندارد PMBOK ویرایش هفتم (PMBOK7)

جهت برگزاری دوره استاندارد PMBOK ویرایش هفتم در سازمان خود،‌ با شماره زیر تماس بگیرید:

3560 233 0912

مطالب مرتبط :