ارزیابی مدیران پروژه

ارزیابی مدیران پروژه آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی EPC

ارزیابی مدیران پروژه از جمله مهم ترین مسائل پیشروی سازمان هاست. بی شک ، واگذاری مسئولیت سنگین مدیریت پروژه بر دوش افراد ، نیازمند حصول اطمینان از توانمندی های آنها در حوزه بکارگیری دانش و فرآیندهای مدیریت پروژه است. همچنین آشنایی با ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه از جمله مهارت های ضروری برای مدیران پروژه ها است. البته ضرورت دارد که مدیران پروژه ، در تمامی گروه های فرآیندی مدیریت پروژه ، اعم از آغازین ، برنامه ریزی ، اجرایی ، نظارت و کنترلی و اختتامی دارای تسلط کافی باشند.

 

اهداف ارزیابی مدیران پروژه

ارزیابی دانش مدیران پروژه ها در موارد زیر:

 • میزان تسلط به فرآیندهای مدیریت پروژه در حوزه های دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • نحوه بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه و ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 

محورهای ارزیابی مدیران پروژه

 • بررسی مقطع و رشته تحصیلی
 • بررسی تجربیات کاری مرتبط
 • بررسی مهارت های مدیریت پروژه

 

روش ارزیابی مدیران پروژه

 • بررسی سوابق و رزومه کاری
 • مصاحبه
 • آزمون تستی و تشریحی
 • ارائه نقاط ضعف و قوت
 • ارائه پیشنهادات بهبود

 

محورهای آزمون و مصاحبه

 • نحوه تهیه منشور پروژه
 • نحوه تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی مدیریت پروژه
 • نحوه تهیه بانک های اطلاعاتی مدیریت پروژه
 • نحوه مدیریت تغییرات پروژه
 • نحوه مدیریت دانش پروژه
 • نحوه مدیریت محدوده پروژه شامل نحوه تهیه WBS و بیانیه محدوده پروژه و کنترل آن
 • نحوه مدیریت زمانبندی پروژه شامل نحوه تهیه شبکه پیش نیازی و برنامه زمانبندی پروژه و کنترل آن
 • مدیریت هزینه پروژه شامل نحوه تهیه خط مبنای هزینه و جریان نقدینگی پروژه و کنترل آن از طریق شاخص های مدیریت ارزش کسب شده
 • مدیریت کیفیت پروژه شامل نحوه برنامه ریزی ، تضمین و کنترل کیفیت
 • مدیریت منابع پروژه شامل نحوه تخمین ، برنامه ریزی ، جذب ، توسعه و کنترل منابع
 • مدیریت ارتباطات پروژه شامل نحوه برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه شامل نحوه شناسایی ، تحلیل و پاسخ به ریسک ها و نظارت بر ریسک ها
 • مدیریت تدارکات پروژه شامل نحوه تدوین برنامه مدیریت تدارکات پروژه ، راهبری و کنترل تدارکات پروژه
 • مدیریت ذینفعان پروژه شامل نحوه شناسایی ، برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر ذینفعان پروژه
 • نحوه تفسیر خروجی های نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP و PRIMAVERA P6

 

جهت درخواست ارزیابی مدیران پروژه در سازمان خود با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۳۵۶۰

 

مطالب مرتبط :