PMS یا سیستم سنجش پیشرفت

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت پروژه از مهم ترین مواردی است که باید مدیران پروژه مدنظر قرار دهند. PMS مخفف Progress Measurement System یا Progress Monitoring System می باشد. در واقع PMS سندی است مصوب که مبانی و روش محاسبات درصد پیشرفت فعالیت ها و ساختار شکست کار (WBS) پروژه را تعیین می نماید.

 

اگر PMS یا سیستم سنجش پیشرفت نداشته باشیم چه می شود؟

در این صورت دائما درگیر سوالات زیر خواهیم بود:

 • پروژه چند درصد پیشرفت کرده است؟
 • نحوه محاسبه درصد پیشرفت چگونه است؟
 • چرا درصد پیشرفت مورد نظر کارفرما با درصد پیشرفت اعلام شده از طرف پیمانکار متفاوت است؟

 

PMS و دارایی های فرآیندی پروژه

بر اساس استاندارد PMBOK (استاندارد امریکایی مدیریت پروژه) ، دارایی های فرایندی یا سیستمی سازمان شامل رویه ها، الگوها، فرمت ها و فرم ها می باشند. PMS یا Progress Measurement System جزء مهم ترین دارایی های فرایندی پروژه یا Process Assets می باشد که اهمیت PMS به دلیل آن است که مبنای محاسبات پیشرفت پروژه ها و به تبع آن کنترل پروژه ها می باشد.

 

مسئولیت ها در PMS یا Progress Measurement System

 1. مشاور کارفرما: تهیه PMS
 2. کارفرما: بررسی، اظهار نظر و تصویب PMS
 3. کارفرما: قراردادن PMS مصوب در اسناد قرارداد پیمانکار
 4. پیمانکار: بررسی PMS
 5. پیمانکار و کارفرما: توافق در مورد PMS
 6. پیمانکار: اجرای فعالیت های پروژه
 7. پیمانکار: نظارت بر پروژه شامل محاسبه و ثبت درصد پیشرفت فعالیت های پروژه بر اساس PMS مصوب توافق شده قراردادی
 8. پیمانکار : تهیه درصد پیشرفت آیتم های WBS و کل پروژه بر اساس PMS مصوب توافق شده قراردادی
 9. پیمانکار: ارسال گزارشات پیشرفت پروژه
 10. مشاور کارفرما: بررسی و اظهار نظر در خصوص میزان پیشرفت فعالیت ها ، آیتم های WBS و پروژه
 11. پیمانکار : اصلاح درصد پیشرفت های اعلام شده

 

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت شامل چه مواردی است؟

 • تعریف نوع درصد پیشرفت مورد استفاده
 • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها و سطوح مختلف WBS پروژه
 • نحوه محاسبات درصد پیشرفت فعالیت ها در بخش ها یا فازهای مختلف پروژه
 • نحوه محاسبات درصد پیشرفت سطوح مختلف WBS پروژه
 • اسناد پشتیبان محاسبات درصد پیشرفت
 • فرمت محاسبات درصد پیشرفت

 

رابطه PMS و صورت وضعیت یا Invoice

صورت وضعیت یا صورت حساب یا Invoice سندی است که مبنای پرداخت به پیمانکاران پروژه می باشد. صورت وضعیت یا Invoice بایستی با اشاره بر میزان کار انجام شده مندرج در PMS تهیه شود. در واقع ، تهیه Invoice بر اساس PMS تایید شده انجام می گیرد. لذا معمولا تا زمانی که PMS یا سیستم سنجش پیشرفت از سوی کارفرما تایید نشود ، صورت وضعیت از سوی پیمانکار ارسال نخواهد شد.

 

مطالب مرتبط: