MDR یا DCI در پروژه های EPC

MDR یا DCI چیست نرم افزار کنترل مدارک مهندسی edms

MDR یا DCI لیست مدارک پروژه است که در واقع باید در پروژه تهیه یا طراحی شوند. واژه های مذکور در اغلب پروژه های EPC به گوش می رسد. در فاز طراحی پروژه ها ، نقش مهمی برای MDR یا DCI قائل می شوند. مدیران پروژه ، نیز از MDR در مدیریت فاز طراحی استفاده می کنند. MDR مخفف واژه های Master Document Register می باشد. واژه MDR را با نام DCI نیز می شناسند که مخفف واژه های Document Control Index می باشد.

MDR یا DCI چیست؟ نقش MDR در برنامه ریزی در فاز طراحی با مهندسی چیست؟

MDR یا DCI بانک اطلاعاتی مدارک پروژه است که شامل لیست مدارک پروژه به همراه اطلاعات مربوط به نسخ مختلف و وضعیت آنهاست. در پروژه های EPC در ابتدای کار Master Document Register تهیه می شود و تیم طراحی پروژه به دنبال طراحی مدارک بر اساس لیست موجود در MDR خواهند بود. در واقع، برنامه ریزی در فاز طراحی یا مهندسی یا همان Engineering بر مبنای لیست مدارک مهندسی انجام می شود. محدوده (Scope) کار بخش مهندسی ، حول لیست مدارک مهندسی می چرخد و بدون لیست مدارک یا MDR نمی توان برنامه زمانبندی پروژه و جریان نقدینگی پروژه را در فاز مهندسی تهیه نمود.

 

MDR یا DCI توسط چه بخشی تهیه می شود؟

MDR یا DCI توسط کار تیمی در بخش طراحی و مهندسی پروژه تهیه می شود. در یک پروژه ، بخش های مختلفی ممکن است ، درگیر فرآیند تهیه و طراحی مدارک مهندسی شوند. این بدین معناست که با توجه به نوع مدارک فاز طراحی یا مهندسی، هر یک از بخش های طراحی یا مهندسی سازمان یا پروژه ، در تهیه لیست مدارک و اطلاعات مربوطه در MDR یا DCI مشارکت دارند. هر بخشی ، پیش از شروع به طراحی مدارک پروژه ، بایستی لیست مدارک خود را ارائه کنند. برای مثال: در ابتدای پروژه ، لیست مدارک برقی پروژه ، توسط بخش برق ارائه می شود و در حین اجرای پروژه ، همان مدارک طراحی می شوند.

 

محتویات بانک اطلاعاتی MDR یا DCI چیست؟

 • نام مدارک مهندسی
 • کد مدارک مهندسی
 • نفرساعت مدارک مهندسی
 • وزن مدارک مهندسی
 • بخش طراحی کننده مدارک مهندسی
 • زیر فاز یا زیر مرحله طراحی
 • وضعیت ویرایش ها یا نسخ مختلف مدارک مهندسی
 • آخرین وضعیت مدارک مهندسی
 • تاخیرات مدارک مهندسی

 

نقش بخش کنترل مدارک یا DCC در شرکت های طراح پروژه ، مورد MDR چیست؟

 • تهیه الگو و فرمت فایل MDR
 • جمع آوری لیست مدارک از هر یک از بخش های مهندسی
 • تجمیع لیست مدارک جمع آوری شده تحت یک فایل MDR
 • ثبت وضعیت ویرایش های مختلف هر یک از مدارک مهندسی در حین فاز طراحی پروژه
 • تهیه گزارشات مدیریتی بر اساس اطلاعات MDR

>> توجه: DCC مخفف واژه های Document Control Center به معنای مرکز کنترل مدارک یا اسناد می باشد.

 

چه بخش هایی از MDR استفاده می کنند؟

 • بخش های مختلف مهندسی پروژه از جمله بخش طراحی عمران، مکانیک، برق و …
 • بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیر مهندسی پروژه
 • مدیر پروژه
 • هماهنگ کننده پروژه
 • بخش کنترل مدارک یا DCC

 

نرم افزارهای تهیه MDR چیست؟

 • Excel
 • Access
 • Sharepoint
 • SQL Server
 • Oracle

>> توجه: در بین موارد فوق ، نرم افزار Excel ، کاربرد و محبوبیت بیشتری در زمینه تهیه MDR یا DCI دارد.

 

دوره های آموزشی مرتبط: