بایگانی برچسب: dci

MDR یا DCI در پروژه های EPC

MDR یا DCI چیست

MDR یا DCI  لیست مدارک پروژه است که در واقع باید در پروژه تهیه یا طراحی شوند. واژه های مذکور در اغلب پروژه های EPC به گوش می رسد. در فاز طراحی پروژه ها ، نقش مهمی برای MDR یا DCI  قائل می شوند. مدیران پروژه ، نیز از  MDR در مدیریت فاز طراحی استفاده […]