کدام یک از نرم افزارهای مدیریت پروژه را یاد بگیرم؟

نرم افزارهای مدیریت پروژه

امروزه تعداد زیادی از نرم افزارهای مدیریت پروژه در دنیا وجود دارند لیکن برخی از این نرم افزارهای مدیریت پروژه محبوب تر می باشند و در اغلب شرکت ها به کار می روند. این نرم افزارهای مدیریت پروژه عبارتند از:

 • نرم افزار Microsoft Project یا MSP
 • نرم افزار Primavera P6
 • نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis )
 • نرم افزار اکسل یا Excel

نرم افزارهای مدیریت پروژه >> نرم افزار MSP

نرم افزار MSP محصول شرکت Microsoft از جمله نرم افزارهای مدیریت پروژه می باشد. نرم افزار MSP مدیریت پروژه ها را در حالت قطعی (نه احتمالی) انجام می دهد. نرم افزار MSP ابزارهایی گوناگونی برای مدیریت پروژه ها دارد از جمله:

 • ابزارهای طراحی WBS
 • ابزارهای طراحی زمانبندی پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی منابع پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی هزینه پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل زمانبندی پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل منابع پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل هزینه پروژه
 • ابزارهای گزارش گیری پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه >> نرم افزار Primavera P6

نرم افزار Primavera P6 محصول شرکت Oracle داز جمله نرم افزارهای مدیریت پروژه می باشد. نرم افزار Primavera P6 مدیریت پروژه ها را در حالت قطعی (نه احتمالی) انجام می دهد. نرم افزار Primavera P6 ابزارهایی گوناگونی برای مدیریت پروژه ها دارد از جمله:

 • ابزارهای طراحی WBS
 • ابزارهای طراحی زمانبندی پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی منابع پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی هزینه پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل زمانبندی پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل منابع پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل هزینه پروژه
 • ابزارهای گزارش گیری پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه >> نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster / Risk Analysis )

نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) محصول شرکت Oracle در حوزه مدیریت پروژه می باشد. نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) مدیریت پروژه ها را در حالت قطعی و احتمالی انجام می دهد. در واقع نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) مناسب برای پروژه هایی است که عدم قطعیت یا ریسک در آنها وجود دارد. نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) ریسک های پروژه را مدل سازی کرده و تحلیل های مدیریت پروژه را در حالت وجود ریسک ها انجام می دهد.

نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) ابزارهایی گوناگونی برای مدیریت پروژه ها دارد از جمله:

 • ابزارهای طراحی WBS
 • ابزارهای طراحی زمانبندی پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی منابع پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی هزینه پروژه
 • ابزارهای برنامه ریزی ریسک پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل زمانبندی پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل منابع پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل هزینه پروژه
 • ابزارهای تحلیل و کنترل ریسک پروژه
 • ابزارهای گزارش گیری پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه >> نرم افزار اکسل

نرم افزار اکسل یا Excel ، محصول شرکت Microsoft می باشد. امروزه در دنیا ، نرم افزار اکسل یا Excel ، محبوب ترین نرم افزار محسوب می شود که تقریبا اغلب مشاغل از آن بهره می برند. در واقع ، نرم افزار اکسل یا Excel ، ابزار مکملی برای نرم افزار MSP ،نرم افزار Primavera P6 و نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) می باشد. نرم افزار اکسل یا Excel ، ابزارهای گوناگونی برای در حرفه مدیریت پروژه دارد از جمله:

 • طراحی بانک های اطلاعاتی پروژه
 • ثبت و تحلیل داده های مدیریت پروژه
 • طراحی گزارشات مدیریت پروژه
 • طراحی داشبوردهای مدیریت پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه >> جمع بندی

گرچه هر دو نرم افزار MSP و Primavera P6 در حوزه مدیریت پروژه بوده که با وجود تفاوت های متعددی که در گزینه ها و دستورات با یکدیگر دارند ولیکن هر دو تا اندازه زیادی نیازهای مدیریت پروژه را مرتفع می کنند.

 • سئوال: آیا یادگیری هر دو نرم افزار MSP و Primavera P6 ضروری است؟
 • پاسخ: از آنجایی که کارفرمای هر پروژه ، نرم افزار مدیریت پروژه مورد استفاده در آن پروژه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می کند ، لذا یادگیری هر دو نرم افزار MSP و Primavera P6 ضروری است.

در پروژه هایی که نیاز به تحلیل کمی ریسک ها وجود دارد ، استفاده از نرم افزار پرت مستر ( Pertmaster یا Risk Analysis ) توصیه می شود.

نرم افزار اکسل یا Excel هم که پای ثابت هر حرفه ای از جمله مدیریت پروژه است.

 

دوره های آموزشی مرتبط: