نحوه تعیین فاکتور وزنی یا weight factor

فاکتور وزنی weight factor

فاکتور وزنی یا weight factor اهمیت هر فعالیت را نسبت به سایر فعالیت های پروژه نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

  • فرض کنید: فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت A برابر با 6 و فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت B برابر با 2 می باشد.
  • نتیجه 1: فعالیت A سه برابر فعالیت B اهمیت دارد.
  • نتیجه 2: فعالیت A سه برابر فعالیت B در میزان درصد پیشرفت پروژه موثر است. یعنی هر یک درصد پیشرفت فعالیت A به اندازه 3 درصد پیشرفت فعالیت B در میزان درصد پیشرفت کل پروژه موثر است.

توجه: فاکتور وزنی با وزن ، ارزش وزنی ، weight و weight factor مترادف می باشد.

 

مسئولیت های تعیین معیارها و اوزان فعالیت ها و مراحل پروژه

معیارهای تعیین فاکتور وزنی یا weight factor در پروژه ، بر اساس توافق مدیران پروژه کارفرما و پیمانکار تنظیم می شود.

ارزش وزنی یا weight factor فعالیت ها، مقدار عددی تخصیص داده شده به هر فعالیت، در هر معیار است. پس از تعیین معیارهای وزن دهی، اوزان ( ارزش وزنی ) فعالیت های هر مرحله یا بخش تعیین می شود. مسئول تعیین وزن یا Weight Factor، کارشناسان همان مرحله یا بخش، است. لذا تعیین اوزان فعالیت ها، کاری تیمی بوده و بایستی از انجام آن، توسط یک فرد، اجتناب نمود. این، بدان دلیل است که تعیین اوزان صحیح فعالیت ها، بدون شناخت ماهیت آنها، ممکن نیست. لذا بهترین گزینه، برای تعیین اوزان فعالیت ها، استفاده از افراد متخصص در آن فعالیت ها، می باشد.

 

اوزان یا weight factor و نوع صنعت یا پروژه

در برخی از انواع صنایع یا پروژه ها ، معیارهای مشخصی برای وزن دهی فعالیت ها وجود دارد. مثلا در پروژه های طراحی در صنعت پتروشیمی ، از معیار نفرساعت مورد نیاز طراحی ، به عنوان معیار وزن دهی استفاده می شود. این به معنای آن است که میزان نفرساعات مورد نیاز طراحی هر مدرک ، برابر با وزن آن می باشد.

 

آیا جمع اوزان یا weight factor باید برابر با 100 باشد؟

پاسخ منفی است. جمع فاکتور وزنی یا weight factor در پروژه می تواند هر عددی باشد و لزومی به 100 بودن آن نیست. در واقع، نسبت بین فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت ها اهمیت دارد و نه مجموع آنها. بنابر این، می توان فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت ها را در هر عددی ضرب نمود. از منظری دیگر، بهتر است جمع فاکتور وزنی یا weight factor فعالیت ها عدد بزرگی باشد به گونه ای که پس از تقسیم اوزان یا فاکتور وزنی بین فعالیت ها اعداد اعشاری ایجاد نگردد. این بدان جهت است که در پروژه های بزرگ، اوزان اعشاری نیز می توانند بسیار موثر باشند و گرد کردن اعداد، می تواند خطای بزرگی را در میزان درصد پیشرفت کل پروژه به همراه داشته باشد.

 

دوره های آموزشی مرتبط: