منشور پروژه

منشور پروژه Project Charter

منشور پروژه یا شناسنامه پروژه معادل هایی برای واژه project charter می باشند.project charter یکی از مهم ترین اسنادی است که در حین فرآیندهای مدیریت پروژه تهیه می شود.

نکات منشور پروژه

 • سندی است که پروژه ، توسط آن تصویب و به سازمان ابلاغ می شود.
 • معمولا توسط اسپانسر یا تامین کننده مالی پروژه تصویب می شود.
 • مجوزی برای شروع پروژه است.
 • حاوی اطلاعات کلان در مورد پروژه است.
 • ممکن است بر اساس تغییرات مصوب پروژه دستخوش تغییراتی شود که البته باید مجددا تصویب و ابلاغ شود.
 • بهتر است مدیر پروژه در تهیه آن مشارکت داشته باشد.
 • مبنایی برای ارزیابی موفقیت یا شکست پروژه می باشد.

فرآیند توسعه منشور پروژه

فرآیند توسعه منشور پروژه یا Develop Project Charter اولین فرآیند مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK می باشد که در حوزه مدیریت یکپارچگی پروژه یا Project Integration Management قرار دارد.

تعریف منشور پروژه یا project charter

سندی است که توسط اسپانسر یا آغازگر پروژه صادر می شود که به طور رسمی وجود یک پروژه را در سازمان تصویب می نماید و مدیر پروژه ای با اختیارات استفاده از منابع سازمانی ، برای اجرای فعالیت های پروژه را تعیین می نماید.

اجزاء منشور پروژه یا project charter بر اساس استاندارد PMBOK

بر اساس استاندارد PMBOK ، منشور پروژه یا project charter می تواند شامل موارد زیر باشد ولی محدود به آنها نیست:

 • Project purpose
 • Measurable project objectives and related success criteria
 • High-level requirements
 • High-level project description, boundaries, and key deliverables
 • Overall project risk
 • Summary milestone schedule
 • Preapproved financial resources
 • Key stakeholder list
 • Project approval requirements
 • Project exit criteria
 • Assigned project manager, responsibility, and authority level
 • Name and authority of the sponsor or other person(s) authorizing the project charter

ترجمه موارد فوق:

 • اهداف پروژه
 • اهداف قابل سنجش و معیارهای موفقیت مرتبط پروژه
 • الزامات کلان
 • شرح کلان ، مرزبندی و اقلام قابل تحویل کلیدی پروژه
 • ریسک کلان پروژه
 • رویدادها یا مایلستون های زمانبندی شده کلان
 • منابع مالی تایید شده اولیه
 • لیست ذینفعان کلیدی
 • الزامات تایید پروژه
 • معیارهای خروج از پروژه (خاتمه یا لغو پروژه )
 • مدیر پروژه تخصیص داده شده، سطح اختیارات و مسئولیت هایش
 • نام و اختیارات اسپانسر یا سایر افرادی که منشور پروژه را تصویب می کنند.

نرم افزار تهیه منشور پروژه

نرم افزار اکسل بی شک بهترین نرم افزار برای تهیه این سند می باشد. قابلیت ساخت جداول ، با قابلیت تعریف انواع داده ها ، به همراه رسم نمودارهای متصل به بانک اطلاعاتی ، می تواند کمک شایانی به تهیه project charter نماید.

 

دوره های آموزشی مرتبط: