فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه

نمونه فایل برنامه ریزی فعالیت ها یا کارهای پروژه Task Plannerیا Activity Planner فرمت الگوی فایل رایگان مدیریت و کنترل پروژه دانلود رایگان فایل مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه با اکسل

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای برنامه ریزی فعالیت های پروژه یا سازمان می باشد.

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه

همان طور که می دانید ، نرم افزار اکسل ( Excel ) با توجه به کاربردی بودن آن ، در اغلب شرکت ها فراگیر می باشد. در حرفه مدیریت پروژه ها نیز نرم افزار اکسل ، ابزاری محبوب و ضروری می باشد.

در ذیل ، یک نمونه فایل یا فرمت ( تمپلیت Template ) برای برنامه ریزی فعالیت های پروژه ، برای دانلود ، ارائه کردیم.

نمونه فایل برنامه ریزی فعالیت های پروژه Task Planner در اکسل

توجه : واژه Task و Activity در مدیریت پروژه به معنای فعالیت می باشند. لذا Task Planner و Activity Planner نیز معادل می باشند.

این فایل ، در نرم افزار Excel ، برای برنامه ریزی فعالیت های پروژه ( Task Planning )، به صورت ساده و کاربردی ، توسط گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده که شامل موارد ذیل می باشد :

 • نام فعالیت ها یا کارها
 • فاز مربوط به هر فعالیت
 • تاریخ شروع فعالیت ها
 • تاریخ پایان فعالیت ها
 • مسئول اجرای فعالیت ها
 • هزینه اجرای فعالیت ها
 • محاسبه هزینه کل پروژه
 • محاسبه تاریخ شروع کل پروژه
 • محاسبه تاریخ پایان کل پروژه
 • نمودار هزینه کل پروژه
 • نمودار تعداد فعالیت های کل پروژه
 • نمودار تعداد فعلیت های پروژه ، به تفکیک مسئول اجرای آن ها

توجه : گرچه این فایل ( Activity Planner Template ) ، برای حوزه مدیریت ( برنامه ریزی و کنترل ) پروژه ، طراحی شده ، اما می توان از آن برای برنامه ریزی و کنترل کارهای مربوط به هر نوع حرفه ای یا فعالیت های شرکتی و نیز کارهای درون هر دپارتمان شرکت و حتی کارهای شخصی نیز استفاده نمود.

در ذیل ، دانلود رایگان فایل مدیریت پروژه یا برنامه ریزی و کنترل پروژه با اکسل ، جهت استفاده شما قرار داده شده است.

نمونه فایل برنامه ریزی فعالیت ها یا کارهای پروژه Task Plannerیا Activity Planner فرمت الگوی فایل رایگان مدیریت و کنترل پروژه

دانلود نمونه فایل مدیریت فعالیت های پروژه Task Planner

 

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط: