شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی و هزنه ای پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه ، برای ارزیابی پروژه ها از نظر زمانی ، مورد استفاده قرار می گیرند.

استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) که به معرفی شاخص هایی برای ارزیابی پروژه ها می پردازد. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا پم باک ، حوزه مدیریت زمانبندی پروژه ( Project Schedule Management ) و حوزه مدیریت هزینه پروژه ( Project Cost Management ) را معرفی می کند.

در استاندارد PMBOK در حوزه مدیریت زمانبندی و هزینه پروژه ، شاخص هایی برای کنترل زمانبندی و هزینه پروژه ارائه می شود. از آنجایی که این شاخص ها بسیار اهمیت دارد ، انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) استاندارد دیگری برای این موضوع به نام Practice Standard for Earned Value Management یا EVM یا مدیریت ارزش کسب شده توسعه داده است.

 

شاخص های ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه

این شاخص ها عملکرد اجرایی پروژه را از نظر زمانی با برنامه زمانبندی مصوب یا برنامه خط مبنای زمانی ( Schedule Baseline ) مقایسه می کنند. این شاخص ها عبارتند از :

 • انحراف زمانبندی ( SV : Schedule Variance )
 • شاخص عملکرد زمانبندی ( SPI : Schedule Performance Index )

 

انحراف زمانبندی ( SV : Schedule Variance )

این شاخص ، انحراف زمانبندی پروژه را محاسبه می نماید.

فرمول : SV = EV – PV

 

توجه : برای مطالعه نحوه محاسبه PV و EV بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استاندارد EVM

 

تفسیر شاخص SV

شاخص SV ، شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه است. یعنی می توان دریافت که عملکرد اجرای پروژه تا چه میزان در تطابق با برنامه زمانبندی پروژه بوده است.

 • مقادیر مثبت : اجرای پروژه از برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) جلوتر می باشد.
 • مقدار صفر : اجرای پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) می باشد.
 • مقادیر منفی : اجرای پروژه از برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) عقب تر می باشد.

 

شاخص عملکرد زمانبندی ( SPI : Schedule Performance Index )

این شاخص ، عملکرد زمانبندی پروژه را محاسبه می نماید.

فرمول : SPI = EV / PV

 

تفسیر شاخص SPI

شاخص SPI، شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه است. یعنی می توان دریافت که عملکرد اجرای پروژه تا چه میزان در تطابق با برنامه زمانبندی پروژه بوده است.

 • مقادیر بزرگتر از یک : اجرای پروژه از برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) جلوتر می باشد.
 • مقدار یک: اجرای پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) می باشد.
 • مقادیر کمتر از یک : اجرای پروژه از برنامه زمانبندی مصوب ( Schedule Baseline ) عقب تر می باشد.

 

مثال در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد زمانبندی پروژه

فرض کنید PV دارای مقدار ۸ هزار دلار و EV دارای مقدار ۴ هزار دلار باشد. در این صورت خواهیم داشت:

 • SV = EV – PV = 4000 – 8000 = – 4000
 • SPI = EV / PV = 4000 /8000 = 50%
 • تفسیر شاخص SV : با توجه به مقدار SV می توان دریافت که پروژه دارای تاخیری در اجرا ،‌نسبت به برنامه زمانبندی مصوب است که ارزش این تاخیر برابر با ۴۰۰۰ دلار است.
 • تفسیر شاخص SPI: با توجه به مقدار SPI می توان دریافت که پروژه دارای تاخیری در اجرا ،‌نسبت به برنامه زمانبندی مصوب است که نسبت این تاخیر برابر با ۵۰ ٪ است.

 

مطالب مرتبط