ستون پیش نیازی در MSP

شبکه پیش نیازی در msp

ستون پیش نیازی در MSP ، ستون Predecessors می باشد. از طریق این ستون ، می توان پیش نیاز هر فعالیت را تعریف نمود. این ستون ، در مقابل ستون Successors ، به معنای ستون پس نیازی مطرح می شود.

 • توجه: شبکه پروژه ترسیم فعالیت ها و روابط وابستگی بین آن ها بصورت گرافیکی می باشد.
 • توجه: شبکه پروژه ، شبکه پیش نیازی ، شبکه وابستگی ها و شبکه فعالیت ها همگی به یک معنا می باشند.

در ادامه تصویری از رابطه وابستگی را بررسی خواهیم کرد.

برای مثال: اگر فعالیت A ، پیش نیاز فعالیت B باشد ، در این صورت ، فعالیت B ، پس نیاز فعالیت A می باشد.

msp-predecessors

 

ستون پیش نیازی در MSP

در نرم افزار MSP ، ستون Predecessros برای تعریف پیش نیازهای هر یک از فعالیت های پروژه می باشد. با توجه به تصویر بالا نکات زیر مشاهده می شود.

 • فعالیت ردیف 2 پیش نیاز ردیف 3 باشد.
 • برای فعالیت ردیف 3 در ستون Predecessros عدد 2 (شماره ردیف پیش نیازی) درج می شود.
 • با این کار نوع رابطه از پایان به شروع یا FS ایجاد می شود.
 • واژه FS مخفف کلمات Finish to Start می باشد.
 • پایان فعالیت ردیف 2 ، پیش نیاز شروع فعالیت ردیف 3 می باشد.

 

ستون پس نیازی در MSP

در نرم افزار MSP ، ستون Successros برای تعریف پس نیازهای هر یک از فعالیت های پروژه می باشد. با توجه به تصویر بالا نکات زیر مشاهده می شود.

 • فعالیت ردیف 3 پس نیاز ردیف 2 باشد.
 • برای فعالیت ردیف 2 در ستون Successros عدد 3 (شماره ردیف پس نیازی) درج می شود.
 • با این کار نوع رابطه از پایان به شروع یا FS ایجاد می شود.
 • واژه FS مخفف کلمات Finish to Start می باشد.
 • شروع فعالیت ردیف 3 ، پس نیاز پایان فعالیت ردیف 2 می باشد.

توجه: معمولا پیش نیازی های هر فعالیت توسط کاربر در ستون Predecessors واد می شود و نرم افزار معکوس آن را به عنوان پس نیاز یا Successors در نظر می گیرد.

 

مطالب مرتبط