تیم مدیریت پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

تیم مدیریت پروژه با محوریت اجرای فعالیت های مدیریت پروژه ، شانس دست یابی به اهداف پروژه ها را افزایش می دهد. مدیر پروژه در راس این تیم ، هدایت آن را بر عهده دارد.

 

تفاوت Project Team و Project Management Team

 • تیم پروژه (Project Team) : تمامی افرادی که تحت نظر مدیر پروژه کارهای پروژه را اجرا می نمایند. این تیم شامل مدیران ، کارشناسان ، تکنسین ها و کارگران حوزه های مختلف عمران ، برق ، مکانیک ، سازه ، کنترل پروژه و … می باشد.
 • تیم مدیریت پروژه (Project Management Team) : بخشی از تیم پروژه که در اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه به مدیر پروژه کمک می نمایند.

 

اعضای Project Management Team

 • مدیر پروژه : راس هرم تیم پروژه که مسئولیت هدایت و اجرای پروژه را دارد. موفقیت و شکست پروژه در گروی ایفای مناسب نقش مدیر پروژه است.
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه : این نقش ، بازوی اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه برای مدیران پروژه است. راهبری کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، توسط این نقش اجرا می شود.
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه : اجرای کارهای تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه ، توسط این نقش صورت می گیرد.
 • هماهنگ کننده پروژه : برقراری ارتباطات با ارکان پروژه و پیگیری امور پروژه توسط این نقش اجرا می شود.

 

شرح وظایف اعضای Project Management Team

با کلیک بر روی لینک های زیر ، شرح وظایف اعضای این تیم را مطالعه نمایید.

 

مهارت ها و شایستگی های مدیر پروژه

 • آشنایی با فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • توانایی تفسیر خروجی های نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP و Primavera P6
 • دارای روحیه ایجاد تعامل با سایر بخش های پروژه
 • دارای مهارت های رهبری ، تصمیم گیری و پایش استراتژی سازمانی

مهارت ها و شایستگی های مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آشنایی با فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • توانایی کاربری نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP و Primavera P6
 • دارای روحیه پیگیری و ایجاد تعامل با سایر بخش های پروژه

مهارت ها و شایستگی های کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آشنایی با فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • توانایی کاربری نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP و Primavera P6

مهارت ها و شایستگی های هماهنگ کننده پروژه

 • آشنایی با فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • توانایی تفسیر خروجی های نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP و Primavera P6
 • دارای روحیه پیگیری و ایجاد تعامل با سایر بخش های پروژه

 

 

مطالب مرتبط :