تابع PRODUCT در اکسل

تابع PRODUCT

تابع PRODUCT از جمله توابع ریاضی یا Math &Trig در اکسل می باشند.

تابع PRODUCT

این تابع ، حاصلضرب اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید.

ساختار تابع PRODUCT

(محدوده سلول های انتخابی)PRODUCT=

مثال از تابع PRODUCT

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع PRODUCT، حاصلضرب سلول های عددی ، در محدوده پیوسته A1 تا A5 را محاسبه می کند.

PRODUCT(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، حاصلضرب سلول های عددی ، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 را محاسبه می کند.

PRODUCT(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، حاصلضرب سلول های عددی ، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 را محاسبه می کند.

PRODUCT(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط تابع PRODUCT محاسبه نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع PRODUCT

از این تابع ، برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات کارکرد پرسنلی در سازمان ها، می توان هزینه اضافه کاری پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی کارکرد پرسنل محاسبه نمود.
  • مثال2 : در گزارشات مدیریت فروش سازمان ها، می توان درآمد ناشی از فروش محصولات ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت فروش محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت و کنترل پروژه های سازمان ها، می توان درصد پیشرفت پروژه ها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی کنترل پروژه ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع PRODUCT در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

MAX(PRODUCT(B5:B10),PRODUCT(E5:E10))=

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: