تابع OFFSET در اکسل

تابع OFFSET

تابع OFFSET از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.

 

تابع OFFSET

این تابع ، از یک سلول مرجع ، به تعداد سطر و ستون مشخص شده به پایین و به سمت چپ (برای صفحات چپ به راست) حرکت می کند و به یک سلول می رسد. حال تابع می تواند یا مقدار این سلول مقصد را برگرداند یا از سلول مقصد شروع به انتخاب محدوده ای مستطیلی (به تعداد سطر و ستونی که کاربر مشخص می کند.) از سلول ها نماید. از این محدوده انتخاب شده ، می توان در محاسبات و فرمول نویسی ترکیبی با استفاده از توابع مختلف اکسل استفاده نمود.

توجه: از این تابع ، اغلب در فرمول نویسی ترکیبی ، طراحی و ساخت گزارشات و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

 

ساختار تابع OFFSET (حالت اول)

(X,R,C)OFFSET=

تابع فوق ، از سلول X ، به تعداد R سطر به سمت پایین و به تعداد C ستون به سمت راست حرکت کرده و مقدار سلول مقصد را برمی گرداند.

 

تابع OFFSET (حالت اول) – مثال

تابع زیر ، از سلول A1 شروع به حرکت کرده و به تعداد ۲ سطر به سمت پایین و به تعداد ۱ ستون به سمت راست (برای صفحات چپ به راست) حرکت می کند و بعد از رسیدن به سلول مقصد ، یعنی B3 ، مقدار آن را برمی گرداند.

(A1,2,1)OFFSET=

 

ساختار تابع OFFSET (حالت دوم)

(X,R,C,A,B)OFFSET=

تابع فوق ، دارای ۳ بخش مشترک ، با ساختار حالت اول می باشد. لذا تابع فوق ، از سلول X ، به تعداد R سطر به سمت پایین و به تعداد C ستون به سمت راست حرکت کرده و سلول مقصد را می یابد و از سلول مقصد ، شروع به جدا کردن محدوده ای مستطیلی شکل از سلول ها حاوی A سطر و B ستون می نماید. این محدوده انتخاب شده ، آماده استفاده در فرمول ها و توابع دیگر می باشد.

 

تابع OFFSET (حالت دوم) – مثال

تابع زیر ، از سلول A1 شروع به حرکت کرده و به تعداد ۲ سطر به سمت پایین و به تعداد ۱ ستون به سمت راست حرکت می کند و بعد از رسیدن به سلول B3 ، شروع به جدا کردن محدوده ای از سلول ها به تعداد ۳ سطر و ۲ ستون می نماید. تا اینجا محدوده B3 تا C5 انتخاب می شود.

(A1,2,1,3,2)OFFSET=

حال با ترکیب تابع فوق با تابع SUM ، تابع زیر را خواهیم داشت:

SUM(OFFSET(A1,2,1,3,2))=

تابع فوق ، جمع محدوده انتخابی ، یعنی B3 تا C5 را محاسبه و نشان می دهد.

 

تابع OFFSET و فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

از تابع OFFSET در فرمول نویسی ترکیبی استفاده می شود. بدین معنا که از این تابع ، در کنار سایر توابع ، برای محاسبه یا نمایش مقداری استفاده می شود

 

مطالب مرتبط: