تابع MATCH در اکسل

تابع MATCH در اکسل برای فرمول نویسی

تابع MATCH از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.

 

تابع MATCH

این تابع ، جایگاه یک سلول یا عبارت را در بین محدوده ای از سلول ها با یک عدد نشان می دهد. به این معنا که اگر آن آیتم درمحدوده مورد نظر در دومین سلول قرار داشته باشد حاصل تابع برابر با مقدار عددی ۲ خواهد بود.

 

خروجی تابع MATCH

خروجی این تابع در صورت یافتن مقدار جستجو شماره عددی جایگاه آن می باشد و در غیر این صورت پیام خطای #N/A است.

توجه: از این تابع ، اغلب در فرمول نویسی ترکیبی ، طراحی و ساخت گزارشات و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

 

ساختار تابع MATCH

(X,R,C)MATCH=

X‌ : آدرس یک سلول می باشد. در این صورت ، مقدار درون این سلول ، مقدار مورد جستجو خواهد بود. البته ممکن است به جای آدرس سلول ، عبارت جستجو را داخل “” وارد نمود.

R : محدوده ای از سلول ها می باشد مانند: A1:A3

C : در صورت انتخاب عدد ۱ ، ۰ و ۱- به ترتیب مقادیر کمتر ، برابر و بزرگتر از مقدار جستجو را جستجو می نماید.

توجه‌: برای عدد ۱ باید محدوده جستجو ،‌به صورت صعودی و در حالت ۱- به صورت نزولی مرتب شده باشد.

 

تابع MATCH – مثال

تابع زیر ، دقیقا مقدار سلول B1 (به خاطر وجود مقدار 0‌ در بخش انتهایی فرمول) را در محدوده سلول های A1 تا A3 جستجو می کند و به محض یافتن آن ، جایگاه آن را با عددی نشان می دهد.

(B1,A1:A3,0)MATCH=

 

تابع MATCH و فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

از تابع MATCH در فرمول نویسی ترکیبی استفاده می شود. بدین معنا که از این تابع ، در کنار سایر توابع ، برای محاسبه یا نمایش مقداری استفاده می شود.

 

مطالب مرتبط: