تابع COUNTA در اکسل

تابع COUNTA

تابع COUNT و COUNTA از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند.

تابع COUNTA

این تابع ، تعداد سلول های پر (غیرخالی) در یک محدوده را شمارش می کند.

ساختار تابع COUNTA

(محدوده سلول های انتخابی)COUNTA=

مثال از تابع COUNTA

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع COUNTA ، تعداد سلول های پر (غیرخالی) ، در محدوده پیوسته A1 تا A5 را شمارش می کند.

COUNTA(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد سلول های پر (غیرخالی)، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 را شمارش می کند.

COUNTA(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد سلول های پر (غیرخالی)، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 را شمارش می کند.

COUNTA(A1,B5:B10,B18)=

 

گزارشات مدیریتی و تابع COUNTA

از این تابع برای محاسبات آماری در داشبوردهای مدیریتی و گزارشات مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات منابع انسانی سازمان ها، می توان تعداد پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال 2: در گزارشات مدیریت صورت وضعیت های پروژه ، می توان تعداد صورت وضعیت ها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی صورت وضعیت ها محاسبه نمود.

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: