تابع COUNT در اکسل

تابع COUNT

تابع COUNT و COUNTA از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند.

تابع COUNT

این تابع ، تعداد سلول های عددی یک محدوده را شمارش می کند.

ساختار تابع COUNT

(محدوده سلول های انتخابی)COUNT=

مثال از تابع COUNT

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد سلول های عددی ، در محدوده پیوسته A1 تا A5 را شمارش می شود.

COUNT(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد سلول های عددی ، از بین سلول های A1 ، A5 و A8 را شمارش می شود.
  • COUNT(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد سلول های عددی ، از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 را شمارش می شود.

COUNT(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط این تابع شمارش نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع COUNT

از این تابع برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات منابع انسانی سازمان ها، می توان تعداد پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال 2: در گزارشات مدیریت قراردادهای سازمان ها، می توان تعداد قراردادها، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی قراردادها محاسبه نمود.

 

دوره های آموزشی مرتبط: