انواع درصد پیشرفت در MSP

انواع درصد پیشرفت در MSP primavera p6 پریماورا progress percent complete فیزیکی

این مقاله به انواع درصد پیشرفت در MSP می پردازد. در نرم افزار MSP سه ستون برای درصد پیشرفت وجود دارد که در ادامه تشریح می شوند.

 

 • فعالیت ها ( Activity or Task) : آخرین سطح برنامه زمانبندی
 • Actual Duration : مدت واقعی سپری شده از اجرای فعالیت یا سطوح WBS
 • Remaining Duration : مدت باقیمانده تا تکمیل فعالیت یا سطوح WBS
 • Actual Work : منبع واقعی یا مصرف شده بر روی فعالیت یا سطوح WBS
 • Remaining Work : منبع باقیمانده تا تکمیل فعالیت یا سطوح WBS
 • Earned value : ارزش کسب شده

 

انواع درصد پیشرفت در MSP

 • Complete % : درصد پیشرفت زمانی
 • Work Complete % : درصد پیشرفت منبعی
 • Physical % Complete : درصد پیشرفت فیزیکی

 

فرمول درصد پیشرفت زمانی یا Complete %

Percent Complete ( % Complete ) = Actual Duration / Duration

Duration = Actual Duration + Remaining Duration

 

فرمول درصد پیشرفت منبعی یا Work Complete %

Percent Work Complete ( % Work Complete ) = Actual Work / Work

Work = Actual Work + Remaining Work

 

درصد پیشرفت فیزیکی یا Physical % Complete

این ستون به صورت دستی توسط کاربر وارد می شود. البته برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی برای سطوح WBS ضروری است که پروژه دارای Baseline Cost باشد و روش محاسبات ارزش کسب شده ( Earned value Method ) باید بر روی Physical % Complete تنظیم شود. با این تنظیمات ، در صورت وارد کردن درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها به صورت دستی،‌ درصد پیشرفت سطوح WBS و کل پروژه ، توسط MSP محاسبه می شود.

 

مثال

در تاریخ نظارت از پروژه ، اطلاعات زیر ، در مورد یک فعالیت ، حاصل شد:

 • ۵ روز از اجرای واقعی فعالیت سپری شده است .
 • ۱۵ روز دیگر تا تکمیل فعالیت باقیمانده است.

 

Actual Duration = 5 , Remaining Duration = 15 , Duration = 20 , % Complete = % 25

 • ماشین آلات به میزان ۵۰ ساعت بر روی فعالیت مذکور کار کرده اند.
 • ماشین آلات مذکور باید ۴۵۰ ساعت دیگر نیز کار کنند تا فعالیت تکمیل شود.

 

Actual Work = 50 , Remaining Work = 450 , Work = 500 , % Work Complete = % 10

 

مطالب مرتبط: