استاندارد EVM

evm earned value management

استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) در حوزه مدیریت پروژه است. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا به قول برخی پم باک ، حوزه های دانش را معرفی می نماید که در بین آنها ، حوزه مدیریت زمانبندی ( Project Schedule Management ) و حوزه مدیریت هزینه ( Project Cost Management) وجود دارد. در استاندارد PMBOK در حوزه مدیریت زمانبندی و هزینه پروژه ، شاخص هایی برای کنترل زمانبندی و کنترل هزینه پروژه ارائه می شود. از آنجایی که این شاخص ها بسیار اهمیت دارد ، انجمن مدیریت پروزه امریکا (PMI) استاندارد دیگری برای این موضوع به نام Practice Standard for Earned Value Management یا EVM توسعه داده است.

توجه: ترجمه EVM ، به زبان فارسی ، مدیریت ارزش کسب شده می باشد.

 

کاربرد استاندارد EVM

  • ارزیابی عملکرد پروژه ها از لحاظ تطابق زمان اجرای پروژه با خط مبنای زمانبندی یا زمانبندی مصوب (Schedule Baseline)
  • ارزیابی عملکرد پروژه ها از لحاظ تطابق هزینه اجرای پروژه با خط مبنای هزینه یا هزینه مصوب (Cost Baseline)
  • پیش بینی عملکرد آتی پروژه

 

مولفه های زیربنایی در استاندارد EVM

  • Planned Value (PV) یا Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
  • Earned Value (EV) یا Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)
  • Actual Cost (AC) یا Actual Cost of Work Performed (ACWP)

 

ارزش برنامه ای (PV یا BCWS)

این شاخص ، نشان گر آن است که برای فعالیت هایی که تا تاریخ نظارت ، باید انجام شوند چه میزان بودجه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر ، در صورت اجرای پروژه بر طبق برنامه مصوب (Baseline) چه میزان بودجه ، عاید پروژه خواهد شد.

فرمول این شاخص در ادامه نشان داده شده است:

PV = BAC * Baseline Progress

توجه: Baseline Progress ، میزان درصد پیشرفت برنامه ای یا انتظاری پروژه (یا فعالیت های آن) طبق برنامه مصوب (Baseline) تا تاریخ نظارت ، است. به عبارتی در صورت اجرای تمامی کارها طبق برنامه مصوب‌ ، تا تاریخ نظارت ، به میزان Baseline Progress ، درصد پیشرفت ، عاید پروژه خواهد شد.

 

ارزش واقعی (EV یا BCWS)

این شاخص ، نشان گر آن است که برای فعالیت هایی که تا تاریخ نظارت ، انجام شده اند چه میزان بودجه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر ، کارهای اجرا شده در پروژه ، بر طبق برنامه مصوب (Baseline) ، چه میزان ارزش دارند.

فرمول این شاخص در ادامه نشان داده شده است:

EV = BAC * Actual Progress

توجه: Actual Progress ، میزان درصد پیشرفت واقعی پروژه (یا فعالیت های آن) تا تاریخ نظارت ، است.

 

هزینه واقعی (AC یا ACWP)

این شاخص ، نشان گر ، هزینه واقعی یا صرف شده در پروژه (یا فعالیت های آن) تا تاریخ نظارت می باشد. نمونه هایی از هزینه واقعی عبارتند از: هزینه دستمزد نیروی انسانی ، هزینه پرداختی به پیمانکاران پروژه ، هزینه مصالح پروژه ، هزینه ماشین آلات و تجهیزات و …

 

توجه: استاندارد EVM نکات و شاخص های متعددی دارد که در مقالات آتی تشریح خواهد شد.

 

مطالب مرتبط