Budgeted Units / Time در پریماورا

Budgeted Units در پریماورا بودجه هزینه منبع resource primavera p6 msp dcc pmo آموزش pmbok Budgeted Units Time آموزش دوره پریماورا

فیلد Budgeted Units / Time در پریماورا به منظور تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های پروژه در نمای Activities بکار می رود.

نمای Activities

 • این نما در منوی Project قرار دارد.
 • از این نما برای تعریف قعالیت های پروژه و مشخصات مرتبط با آن ها استفاده می شود.
 • از جمله مشخصات فعالیت ها می توان به مدت زمان اصلی ، مدت باقیمانده، پیش نیاز ، پس نیاز ، منابع تخصیصی و کدهای فعالیت ها اشاره نمود.

نمای Resources

 • این نما در منوی Enterprise قرار دارد.
 • این نما برای تعریف منابع موجود در سازمان و مشخصات مرتبط با هر یک از آن ها بکار می رود.
 • از جمله مشخصات منابع می توان به نرخ هزینه بکارگیری ، تقویم کاری، میزان موجودی و کدهای منابع اشاره نمود.

تخصیص منابع به فعالیت ها

 • تعریف : تعیین نوع منابع و میزان مورد نیاز از هر یک آن ها برای اجرای فعالیت ها
 • مثال : برای اجرای فعالیت اجرای فونداسیون ، به ۵۰۰ مترمکعب بتن ، ۲۰۰ کیلوگرم میلگرد ، ۴ نفر کارگر ، یک نفر مهندس و … نیاز می باشد.

مراحل استفاده از Budgeted Units / Time

 • تعریف نوع و میزان منابع موجود در سازمان و مشخصات آن ها ، در نمای Resources
 • تعریف فعالیت های پروژه و مشخصات آن ها ، در نمای Activities
 • تعیین نوع منابع لازم جهت اجرای هر یک از فعالیت ها، در بخش Resources از پنجره پایینی (Activity Details) در نمای Activities
 • وارد نمودن میزان برآورد اولیه از میانگین منابع مورد نیاز در هر روز جهت اجرای ( ۰ تا ۱۰۰ درصد ) هر یک از فعالیت های پروژه

مثال در مورد Budgeted Units / Time در پریماورا

اگر فعالیت گچ کاری دیوارهای یک آپارتمان، در هر روز ، بطور میانگین ، نیاز به ۱۶ نفر ساعت نیروی انسانی (بنا) داشته باشد ، در این صورت ، مقدار Budgeted Units / Time برابر با ۱۶ ساعت می باشد.

توجه : میزان Budgeted Units / Time یک برآورد اولیه است. به بیان دیگر در حین اجرای پروژه ، منابع لازم در هر روز ، برای تکمیل فعالیت ، ممکن است متفاوت با Budgeted Units / Time باشد.

 

مطالب مرتبط: