Activity Code در پریماورا

activity code در پریماورا

کدفعالیت یا Activity Code در نرم افزار پریماورا ،‌ابزاری برای گروه بندی فعالیت ها است. گروه بندی فعالیت ها می تواند بررسی اطلاعات پروژه را تسهیل نموده و توجه مدیران پروژه را به سوی فعالیت های مهم تر جهت دهی نماید.

 

انواع کد فعالیت ها

 • سطح ریسک فعالیت ها
 • فاز فعالیت ها
 • اولویت های اجرای فعالیت ها
 • پیمانکاران فعالیت ها
 • دیسیپلین فعالیت ها
 • منطقه اجرای فعالیت ها
 • مسئول اجرای فعالیت ها
 • مسئول نظارت بر فعالیت ها
 • مسئول تایید فعالیت ها

 

مراحل کار با Activity Codes

 • تعریف کد فعالیت ( تعریف نام و مقادیر کد )
 • تخصیص کد فعالیت به فعالیت
 • گروه بندی فعالیت ها بر اساس کد فعالیت

 

تعریف Activity Code در پریماورا

از مسیر زیر ، می توان کد فعالیت ها را در نرم افزار پریماورا ایجاد نمود.

Enterprise > Activity Codes

ابتدا از طریق دکمه Modify وارد پنجره جدیدی شده و در آن پنجره از طریق دکمه Add نام کد ، به اسامی کدهای موجود افزوده می شوند و سپس از طریق دکمه Close پنجره را بسته و در پنجره قبلی ، از طریق دکمه Add مقادیر همان کد تعریف می شوند.

 

تخصیص Activity Code در پریماورا به فعالیت ها

در نمای Activities ، با انتخاب هر یک از فعالیت ها ، در بخش پایینی نما ، در قسمت Codes ، می توان مقادیری از هر یک از کدها را به فعالیت انتخابی تخصیص داد.

 

گروه بندی فعالیت ها بر اساس Activity Codes

از مسیر زیر ، می توان فعالیت ها را بر اساس کد فعالیت ها گروه بندی نمود.

View > Group and Sort by

در پنجره نمایان شده ، در قسمت Group By ، می توان کد مورد نظر را انتخاب کرد تا فعالیت ها بر اساس آن گروه بندی شوند.

 

مطالب مرتبط: