نمونه داشبورد مدیریتی در اکسل

در ادامه چندین نمونه داشبورد مدیریتی در اکسل نشان داد ه شده است: