فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل از مهارت های بالای یک کارشناس در به کارگیری نرم افزار اکسل حکایت دارد. اغلب مشاغل به محض آشنا شدن به قابلیت های نرم افزار اکسل آنرا به نرم افزار اول کارشناسان و مدیران خود مبدل می کنند.

مراحل فرمول نویسی در اکسل:

 • انتخاب سلول مورد نظر
 • درج علامت مساوی ” = “
 • وارد کردن ترکیبی از آدرس سلول ها یا محدوده ای از سلول ها ، توابع اکسل ، عملگرهای اکسل ، اعداد و متون
 • انتخاب دکمه Enter

عملگرها در فرمول نویسی در اکسل:

عملگرها در اکسل عبارتند از : * , / , + , – , ^, &

مثال: در یک سلول فرمول روبرو را وارد کنید: 2*(4+2)=

خروجی داخل پرانتز عدد 6 بوده که در صورت ضرب آن در عدد 2 حاصل عدد 12 خواهد بود.

توابع در اکسل:

توابع اکسل ، دستورات آماده ای هستند که در نرم افزار اکسل وجود دارد تا از طریق آنها ، محاسبات پرکاربرد ، به راحتی انجام شود.

ساختار توابع در فرمول نویسی در اکسل:

ساختار توابع اکسل به صورت زیر است:

() نام تابع=

فراخور نوع تابع اکسل ، درون پرانتز فوق صفر ، یک ، دو یا چند آیتم می تواند قرار گیرد.

مثال: ()LEN= مثال: (B1:B4)SUM=

انواع توابع در فرمول نویسی در اکسل:

 • توابع مالی یا Financial
 • توابع منطقی یا Logical
 • توابع متنی یا Text
 • توابع تاریخ یا Date & Time
 • توابع مرجع و جستجو یا Lookup & Refernce
 • توابع ریاضی و مثلثاتی یا Math & Trig
 • توابع آماری یا Statistical
 • توابع مهندسی یا Engineering
 • توابع اطلاعاتی یا Information

مثال از فرمول نویسی در اکسل:

 • مثال 1: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، حاصل جمع سلول های محدوده B1 تا B4 را محاسبه می کند.

(B1:B4)SUM=

 • مثال 2: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، حاصل ضرب سلول های محدوده B1 تا B4 را محاسبه می کند.

(B1:B4)PRODUCT=

 • مثال 3: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، کوچکترین مقدار را از بین سلول های محدوده B1 تا B4 را برمی گرداند.

(B1:B4)MIN=

 • مثال 4: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، بزرگترین مقدار را از بین سلول های محدوده B1 تا B4 را برمی گرداند.

(B1:B4)MAX=

 • مثال 5: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، سینوس 90 درجه را برمی گرداند. خروجی این تابع عدد 1 می باشد.

(3.14/2)SIN=

 • مثال 6: فرمول زیر را در سلول A1 در یک صفحه از اکسل وارد کنید. این فرمول ، قدر مطلق عدد داخل پرانتز را برمی گرداند. خروجی این تابع عدد 2 می باشد.

(2-)ABS=

دوره های آموزشی مرتبط: