شاخص ارزیابی عملکرد هزینه پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد زمانبندی و هزنه ای پروژه

شاخص ارزیابی عملکرد هزینه پروژه ، برای ارزیابی پروژه ها از نظر هزینه ای ، مورد استفاده قرار می گیرند.

استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) که به معرفی شاخص هایی برای ارزیابی پروژه ها می پردازد. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا پم باک ، حوزه های مختلف مدیریت پروژه اعم از مدیریت زمانبندی پروژه ( Project Schedule Management ) و حوزه مدیریت هزینه پروژه ( Project Cost Management ) را تشریح می نماید.

در استاندارد PMBOK در حوزه مدیریت زمانبندی و هزینه پروژه ، شاخص هایی برای کنترل زمانبندی و هزینه پروژه ارائه می شود. از آنجایی که این شاخص ها بسیار اهمیت دارد ، انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) استاندارد دیگری برای این موضوع به نام Practice Standard for Earned Value Management یا به طور مخفف EVM توسعه داده است.

توجه : ترجمه فارسی EVM ، مدیریت ارزش کسب شده می باشد.

 

شاخص های ارزیابی عملکرد هزینه پروژه

این شاخص ها عملکرد اجرایی پروژه را از لحاظ هزینه ای با برنامه هزینه ای یا بوجه مصوب (این برنامه ذخایر مدیریتی را شامل نمی شود.) یا برنامه خط مبنای هزینه ای ( Cost Baseline ) مقایسه می کنند. این شاخص ها عبارتند از :

 • انحراف هزینه ای ( CV : Cost Variance )
 • شاخص عملکرد هزینه ای ( CPI : Cost Performance Index )

 

انحراف هزینه ای ( CV : Cost Variance )

این شاخص ، انحراف هزینه ای پروژه را محاسبه می نماید.

فرمول : CV = EV – AC

 

توجه : برای مطالعه نحوه محاسبه PV و EV بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استاندارد EVM

 

تفسیر شاخص CV

شاخص CV ، شاخص ارزیابی عملکرد هزینه ای پروژه است. یعنی می توان دریافت که عملکرد اجرای پروژه تا چه میزان در تطابق با برنامه بوجه مصوب (این برنامه ذخایر مدیریتی را شامل نمی شود.) یا برنامه خط مبنای هزینه ای ( Cost Baseline ) بوده است.

 • مقادیر مثبت : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه نسبت برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) کمتر می باشد.
 • مقدار صفر : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه مطابق با برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) می باشد.
 • مقادیر منفی : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه نسبت برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) بیشتر می باشد.

 

شاخص عملکرد هزینه ای ( CPI : Cost Performance Index )

این شاخص ، عملکرد هزینه ای پروژه را محاسبه می نماید.

فرمول : CV = EV / AC

 

تفسیر شاخص CPI

شاخص CPI، شاخص ارزیابی عملکرد هزینه ای پروژه است. یعنی می توان دریافت که عملکرد اجرای پروژه تا چه میزان در تطابق با برنامه هزینه ای مصوب یا بودجه پروژه بوده است.

 • مقادیر مثبت : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه نسبت برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) کمتر می باشد.
 • مقدار صفر : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه مطابق با برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) می باشد.
 • مقادیر منفی : هزینه واقعی یا صرف شده در اجرای پروژه نسبت برنامه بودجه مصوب ( Cost Baseline ) بیشتر می باشد.

 

مثال در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد هزینه ای پروژه

فرض کنید AC دارای مقدار ۸ هزار دلار و EV دارای مقدار ۴ هزار دلار باشد. در این صورت خواهیم داشت:

 • CV = EV – AC = 4000 – 8000 = – 4000
 • CPI = EV / AC = 4000 /8000 = 50%
 • تفسیر شاخص CV : با توجه به مقدار CV می توان دریافت که پروژه دارای کسری بودجه ( هزینه کرد اضافی ) در اجرا ،‌نسبت به بودجه مصوب به میزانی برابر با ۴۰۰۰ دلار است.
 • تفسیر شاخص CPI: با توجه به مقدار CPI می توان دریافت که پروژه دارای کارایی هزینه ای برابر با ۵۰ ٪ در اجرا ،‌نسبت به بودجه مصوب است.

 

مطالب مرتبط