درصد پیشرفت در پریماورا

درصد پیشرفت در پریماورا

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی در مدیریت پروژه دارد. البته برای هر فعالیت ، تنها یک نوع درصد پیشرفت را می توان مبنای محاسبه درصد پیشرفت عملکردی یا Performance % Complete در نظر گرفت.

 

افزودن ستون درصد پیشرفت فعالیت ها

در نمای Activities از طریق مسیر زیر می توان ستون انواع درصد پیشرفت را به نما افزود.

View > Columns

 

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا

  • Duration % Complete : درصد پیشرفت زمانی
  • Units % Complete : درصد پیشرفت منبعی
  • Cost % Complete : درصد پیشرفت هزینه ای
  • Physical % Complete : درصد پیشرفت فیزیکی
  • Activity % Complete : درصد پیشرفت فعالیت

 

ستون Duration % Complete

درصد پیشرفت زمانی هر فعالیت ، در این ستون وارد می شود. فرمول محاسبه این ستون یه صوزت زیر است:

100 * ( remaining Duration / Original Duration ) – 100

 

ستون Units % Complete

در این ستون ، درصد پیشرفت منبعی هر فعالیت ، محاسبه می شود. فرمول محاسبه این ستون یه صوزت زیر است:

100 * Actual Units / At Completion Units

 

ستون Cost % Complete

در این ستون ، درصد پیشرفت هزینه ای هر فعالیت ، محاسبه می شود. فرمول محاسبه این ستون یه صوزت زیر است:

100 * Actual Total Cost / At Completion Total Cost

 

ستون Physical % Complete

در این ستون ، درصد پیشرفت فیزیکی هر فعالیت ، به صورت دستی وارد شده یا از طریق به روز رسانی مراحل فعالیت ها یا Activity Steps محاسبه می شود.

 

ستون Activity % Complete

در این ستون ، یکی از انواع درصد پیشرفت زمانی ( Duration % Complete ) ، درصد پیشرفت منبعی ( Units % Complete ) یا درصد پیشرفت هزینه ای ( Cost % Complete ) نشان داده می شود که بستگی به تنظیم نوع درصد پیشرفت فعالیت ( Complete Type % ) می باشد. این نوع درصد پیشرفت ملاک محاسبه درصد پیشرفت عملکردی قرار می گیرد.

 

 

مطالب مرتبط: