تابع VLOOKUP در اکسل

تابع VLOOKUP

تابع VLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.

تابع VLOOKUP

این تابع ، مقداری را در اولین ستون محدوده انتخابی از بالا به پایین جستجو می کند و به محض یافتن اولین سطری که آن مقدار را دارد ، در همان سطر قفل شده و تا ستون مورد نظر که شماره آن را از کاربر می گیرد ، جلو رفته و مقدار همان سطر را در ستون مورد نظر بر می گرداند.

ساختار تابع VLOOKUP

(FALSE یا TRUE,شماره ستون مورد نظر,محدوده جستجو,مقدار جستجو)VLOOKUP =

مثال از تابع VLOOKUP

  • تابع زیر،به جهت وجود FALSE در آخرین بخش تابع ، دقیقا مقدار سلول A1 را در اولین ستون محدوده B1 تا D5 ، یعنی ستون B ، جستجو کرده و در صورت یافتن آن ، در همان سطر شروع به حرکت کرده تا به دومین ستون محدوده انتخابی ، یعنی ستون C ، در همان سطر برسد و آن مقدار را نشان می دهد.

VLOOKUP(A1,B1:D5,2,FALSE)=

 

نکات تابع VLOOKUP

با توجه به ساختار تابع VLOOKUP که در بالا اشاره شد ، موارد زیر باید در هنگام استفاده از این تابع مورد توجه قرار گیرند.

  • مقدار جستجو (بخش اول تابع) ، بایستی منحصر به فرد و در اولین ستون محدوده جستجو باشد.
  • محدوده جستجو (بخش دوم تابع) ، نباید شامل سلول های ادغام شده یا Merge باشد.
  • محدوده جستجو ، باید به تعداد شماره ستون موردنظر (بخش سوم تابع) ستون داشته باشد.
  • آخرین بخش تابع ، در صورتی که FALSE باشد ، تابع ، دقیقا به دنبال مقدار جستجو خواهد بود و در صورت انتخاب مقدار TRUE ، در آخرین بخش تابع، تابع نزدیکترین مقدار مشابه به مقدار جستجو را می یابد.

 

گزارشات مدیریتی و تابع VLOOKUP

از این تابع برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات مدیریت منابع انسانی سازمان ها، می توان از طریق وارد کردن کد پرسنلی ، اطلاعات مربوط به پرسنل مشخص شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال 2: در گزارشات مدیریت تدارکات سازمان ها، می توان از طریق وارد کردن کد درخواست خرید، اطلاعات مربوط به در خواست خرید مشخص شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی تدارکات محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت قراردادهای سازمان ها، می توان از طریق وارد کردن کد قرارداد، اطلاعات مربوط به قرارداد مشخص شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی قراردادها محاسبه نمود.
  • مثال 4: در گزارشات مدیریت صورت وضعیت های پروژه ها، می توان از طریق وارد کردن کد صورت وضعیت ، اطلاعات مربوط به صورت وضعیت مشخص شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی صورت وضعیت ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع VLOOKUP در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

VLOOKUP(LEFT(A1,3),C1:E20,3, FALSE)=

 

فیلم آموزشی تابع VLOOKUP

جهت مشاهده فیلم آموزشی روی عبارت زیر کلیک کنید.

فیلم آموزشی تابع VLOOKUP

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: