تابع SUM در اکسل

تابع SUM

تابع SUM از جمله توابع ریاضی یا Math &Trig در اکسل می باشند.

تابع SUM

این تابع ، مجموع اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید.

ساختار تابع SUM

(محدوده سلول های انتخابی)SUM=

مثال از تابع SUM

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع SUM، مجموع سلول های عددی ، در محدوده پیوسته A1 تا A5 را محاسبه می کند.

SUM(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، مجموع سلول های عددی ، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 را محاسبه می کند.

SUM(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، مجموع سلول های عددی ، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 را محاسبه می کند.

SUM(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط تابع SUM محاسبه نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع SUM

از این تابع برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات مدیریت منابع انسانی سازمان ها، می توان مجموع ساعات آموزش پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال2 : در گزارشات مدیریت منابع انسانی سازمان ها، می توان مجموع حقوق پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت تدارکات سازمان ها، می توان مجموع هزینه خریدها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی تدارکات محاسبه نمود.
  • مثال 4: در گزارشات مدیریت قراردادهای سازمان ها، می توان مجموع مبالغ قراردادها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی قراردادها محاسبه نمود.
  • مثال 5: در گزارشات مدیریت صورت وضعیت های پروژه ها، می توان مجموع مبالغ صورت وضعیت های تایید شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی صورت وضعیت ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع SUM در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

MAX(SUM(B5:B10),SUM(E5:E10))=

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: