تابع MIN در اکسل

تابع MIN

تابع MIN از جمله توابع ریاضی یا Statistical در اکسل می باشند.

تابع MIN

این تابع ، کوچکترین عدد را در بین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید.

ساختار تابع MIN

(محدوده سلول های انتخابی)MIN=

مثال از تابع MIN

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع MIN ، کوچکترین عدد ، را در محدوده پیوسته A1 تا A5 نشان می دهد.

MIN(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، کوچکترین عدد ، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 نشان می دهد.

MIN(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، کوچکترین عدد ، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 نشان می دهد.

MIN(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط تابع MIN محاسبه نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع MIN

از این تابع ، برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات مدیریت آموزش پرسنل در سازمان ها، می توان کمترین میزان آموزش ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت آموزش محاسبه نمود.
  • مثال2 : در گزارشات مدیریت فروش سازمان ها، می توان کمترین میزان فروش محصولات ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت فروش محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت و کنترل پروژه های سازمان ها، می توان کمترین درصد پیشرفت پروژه ها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی کنترل پروژه ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع MIN در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

MAX(MIN(B5:B10),MIN(E5:E10))=

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: