تابع MAX در اکسل

تابع MAX

تابع MAX از جمله توابع ریاضی یا Statistical در اکسل می باشند.

تابع MAX

این تابع ، بزرگترین عدد را در بین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید.

ساختار تابع MAX

(محدوده سلول های انتخابی)MAX=

مثال از تابع MAX

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع MAX ، بزرگترین عدد ، را در محدوده پیوسته A1 تا A5 نشان می دهد.

MAX(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، بزرگترین عدد ، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 نشان می دهد.

MAX(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، بزرگترین عدد ، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 نشان می دهد.

MAX(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط تابع MAX محاسبه نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع MAX

از این تابع ، برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات مدیریت آموزش پرسنل در سازمان ها، می توان بزرگترین میزان آموزش ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت آموزش محاسبه نمود.
  • مثال2 : در گزارشات مدیریت فروش سازمان ها، می توان بزرگترین میزان فروش محصولات ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت فروش محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت و کنترل پروژه های سازمان ها، می توان بزرگترین درصد پیشرفت پروژه ها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی کنترل پروژه ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع MAX در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

MIN(MAX(B5:B10),MAX(E5:E10))=

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: