تابع LEN در اکسل

تابع LEN

تابع LEN از جمله توابع متنی یا TEXTدر اکسل می باشند.

تابع LEN

این تابع ، تعداد کاراکترهای محتویات یک سلول را اعم از متنی، تاریخی، عددی و … شمارش می کند.

توجه: کاراکتر فضای خالی یا Space نیز یک کاراکتر محسوب شده و شمارش می شود.

ساختار تابع LEN

(محدوده سلول های انتخابی)LEN=

مثال از تابع LEN

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع LEN ، تعداد کاراکترهای محتویات سلول A1 را شمارش می کند. یعنی اگر در سلول A1 کلمه RAHTAPM نوشته شده باشد در این صورت ، این تابع ، عدد 7 را که تعداد کاراکترهای کلمه RAHTAPM می باشد را برمی گرداند.

LEN(A1)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد کاراکترهای کلمه ALI را شمارش شده و بنابراین خروجی تابع ، عدد 3 می باشد.

LEN(“ALI”)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تعداد کاراکترهای 123 را شمارش شده و بنابراین خروجی تابع ، عدد 3 می باشد.

LEN(“123”)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، حاصل جمع تعداد کاراکترهای A1 و A2 را شمارش شده و نشان می دهد.

LEN(A1)+LEN(A2)=

تابع LEN و فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

شاید در نظر اول این طور برداشت شود که محاسبه تعداد کاراکترهای یک سلول کاربرد خاصی ندارد. اما این طور نیست. هیچ تابعی در اکسل ، بدون کاربرد نیست. این تابع، کاربردهای فراوان ، در فرمول نویسی ترکیبی دارد. فرمول نویسی ترکیبی ، به معنای استفاده از چندین تابع ، به طور همزمان ، در یک سلول اکسل می باشد. البته معمولا این گونه فرمول نویسی ها ، نیاز به تحلیل و تسلط بالاتری در استفاده از توابع اکسل دارد. برای مثال فرض کنید هر یک از سلول ها در یک ستون اکسل ، شامل چند بخش یا عبارت مختلف با تعداد کاراکترهای متفاوت باشد. حال می خواهیم هر یک از بخش های هر سلول، در یک سلول قرار بگیرد ؛ به عبارتی محتویات این ستون در چند ستون قرار بگیرد.

 

مطالب مرتبط: