تابع AVERAGE در اکسل

تابع AVERAGE

تابع AVERAGE از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند.

تابع AVERAGE

این تابع ، میانگین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید.

ساختار تابع AVERAGE

(محدوده سلول های انتخابی)AVERAGE=

مثال از تابع AVERAGE

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، تابع AVERAGE، میانگین سلول های عددی ، در محدوده پیوسته A1 تا A5 را محاسبه می کند.

AVERAGE(A1:A5)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، میانگین سلول های عددی ، را از بین سلول های A1 ، A5 و A8 را محاسبه می کند.

AVERAGE(A1,A5,A8)=

  • در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر ، میانگین سلول های عددی ، را از بین سلول A1 ، محدوده پیوسته B5 تا B10 و سلول B18 را محاسبه می کند.

AVERAGE(A1,B5:B10,B18)=

 

نکته: در صورتی که یک سلول ، حاوی عدد ولی دارای فرمت Text باشد، توسط تابع AVERAGE محاسبه نمی شود.

 

گزارشات مدیریتی و تابع AVERAGE

از این تابع برای محاسبات آماری در گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استفاده می شود.

  • مثال1 : در گزارشات مدیریت منابع انسانی سازمان ها، می توان میانگین ساعات آموزش پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال2 : در گزارشات مدیریت منابع انسانی سازمان ها، می توان میانگین حقوق پرسنل ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی منابع انسانی محاسبه نمود.
  • مثال 3: در گزارشات مدیریت تدارکات سازمان ها، می توان میانگین هزینه خریدها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی تدارکات محاسبه نمود.
  • مثال 4: در گزارشات مدیریت قراردادهای سازمان ها، می توان میانگین مبالغ قراردادها ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی قراردادها محاسبه نمود.
  • مثال 5: در گزارشات مدیریت صورت وضعیت های پروژه ها، می توان میانگین مبالغ صورت وضعیت های تایید شده ، را با استفاده از همین تابع و بانک اطلاعاتی صورت وضعیت ها محاسبه نمود.

کاربرد تابع AVERAGE در فرمول نویسی ترکیبی در اکسل

مثال:

AVERAGE(SUM(B5:B10),MIN(E5:E10))=

 

دوره های آموزشی مرتبط:

 

مقالات مرتبط: