بایگانی برچسب: Lessons learned meeting

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته

جلسات دروس آموخته از جمله مهمترین جلسات هر پروژه ای است که با مدیریت مناسب این جلسات، شناسایی و ثبت دروس آموخته بطور مناسبی انجام می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به مدل […]