بایگانی دسته‌ی: نرم افزار اکسل

تابع OFFSET در اکسل

تابع OFFSET

تابع OFFSET از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.   تابع OFFSET این تابع ، از یک سلول مرجع ، به تعداد سطر و ستون مشخص شده به پایین و به سمت چپ (برای صفحات چپ به راست) حرکت می کند و به یک سلول می رسد. حال […]

تابع HLOOKUP در اکسل

تابع HLOOKUP

تابع HLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع HLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین سطر محدوده انتخابی از اولین تا آخرین ستون جستجو می کند و به محض یافتن اولین ستونی که آن مقدار را دارد ، در همان ستون قفل شده و تا […]

تابع VLOOKUP در اکسل

تابع VLOOKUP

تابع VLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع VLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین ستون محدوده انتخابی از بالا به پایین جستجو می کند و به محض یافتن اولین سطری که آن مقدار را دارد ، در همان سطر قفل شده و تا ستون […]

تابع AVERAGE در اکسل

تابع AVERAGE

تابع AVERAGE از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند. تابع AVERAGE این تابع ، میانگین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع AVERAGE (محدوده سلول های انتخابی)AVERAGE= مثال از تابع AVERAGE در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول زیر […]

تابع MAX در اکسل

تابع MAX

تابع MAX از جمله توابع ریاضی یا Statistical در اکسل می باشند. تابع MAX این تابع ، بزرگترین عدد را در بین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع MAX (محدوده سلول های انتخابی)MAX= مثال از تابع MAX در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. […]

تابع MIN در اکسل

تابع MIN

تابع MIN از جمله توابع ریاضی یا Statistical در اکسل می باشند. تابع MIN این تابع ، کوچکترین عدد را در بین اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع MIN (محدوده سلول های انتخابی)MIN= مثال از تابع MIN در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. […]

تابع PRODUCT در اکسل

تابع PRODUCT

تابع PRODUCT از جمله توابع ریاضی یا Math &Trig در اکسل می باشند. تابع PRODUCT این تابع ، حاصلضرب اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع PRODUCT (محدوده سلول های انتخابی)PRODUCT= مثال از تابع PRODUCT در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول […]

تابع SUM در اکسل

تابع SUM

تابع SUM از جمله توابع ریاضی یا Math &Trig در اکسل می باشند. تابع SUM این تابع ، مجموع اعداد مندرج در محدوه های انتخابی را نشان می نماید. ساختار تابع SUM (محدوده سلول های انتخابی)SUM= مثال از تابع SUM در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر اساس فرمول […]

تابع LEN در اکسل

تابع LEN

تابع LEN از جمله توابع متنی یا TEXTدر اکسل می باشند. تابع LEN این تابع ، تعداد کاراکترهای محتویات یک سلول را اعم از متنی، تاریخی، عددی و … شمارش می کند. توجه: کاراکتر فضای خالی یا Space نیز یک کاراکتر محسوب شده و شمارش می شود. ساختار تابع LEN (محدوده سلول های انتخابی)LEN= مثال […]

تابع COUNTA در اکسل

تابع COUNTA

تابع COUNT و COUNTA از جمله توابع آماری یا Statistical در اکسل می باشند. تابع COUNTA این تابع ، تعداد سلول های پر (غیرخالی) در یک محدوده را شمارش می کند. ساختار تابع COUNTA (محدوده سلول های انتخابی)COUNTA= مثال از تابع COUNTA در یک سلول ، مانند C1 ، تابع زیر، را وارد کنید. بر […]